• OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

   

  informujemy, że:

   

  1. Administratorem danych osobowych uczniów i rodziców jest  Szkoła Podstawowa w Ugoszczy,
   z  siedzibą  w  Ugoszczy,  tel:  598214760,  mail:spugoszcz@poczta.onet.pl
  2. Inspektorem Ochrony Danych w  Szkole Podstawowej w Ugoszczy
   jest p. Jerzy Werra. Kontakt z IOD - 6jurek4@gmail.com

   

  1. Dane  osobowe rodziców i uczniów będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji  zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016  r. (Dz. U.
   z 2017 r., poz. 59 z późń. zm.) oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r.   (Dz.   U.   z   2017   r.,   poz.   2198 z  późń.  zm.)  w  celu  realizacji  statutowych  zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

   

  1. Dane  osobowe rodziców i uczniów będą przechowywane w Szkole Podstawowej w Ugoszczy.
    

   

  1. Posiadają Państwo prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

   

  1. Rodzicom  przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

   

  1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i  jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

   

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
  29.08.2018

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 - 3 września 2018 roku

  • godzina 08:00 - msza święta w Kościele Parafialnym w Ugoszczy,
  • przejście do budynku hali sportowej, uroczysta inauguracja nowego roku szkolnego.
 • BEZPIECZNE WAKACJE

   BEZPIECZNE WAKACJE
  25.06.2018

  Zbliżające się wakacje to piękny i zasłużony czas wypoczynku, zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i kadry pedagogicznej. Ważne jest, aby przebiegał on w bezpiecznych warunkach. – napisała w liście do dyrektorów szkół i placówek oświatowych Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska.

  Minister Edukacji Narodowej przypomniała również, że MEN przygotowało specjalny „Poradnik bezpiecznego wypoczynku”. Opracowanie jest dostępne na stronie internetowej ministerstwa. Można w nim znaleźć wszystkie najważniejsze informacje, istotne dla rodziców i opiekunów, dotyczące przygotowań do wyjazdów na letni wypoczynek.

  Przypominamy, że na stronie www.wypoczynek.men.gov.pl, na której znajduje się baza wypoczynku. Dzięki stronie w łatwy i szybki sposób rodzice mogą sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku.

  Ministerstwo Edukacji Narodowej
  Departament Informacji i Promocji

   

 • Wykaz podręczników w roku szkolnym 2018/19

  Wykaz podręczników w roku szkolnym 2018/19
  12.06.2018

  SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH I EDUKACYJNYCH OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. OBROŃCÓW POLSKOŚCI NA  ZIEMI UGOSKIEJ W UGOSZCZY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019.

   Uwaga! Podręczniki i materiały ćwiczeniowe uczniowie otrzymają w pierwszych dniach września w szkole. Rodzice kupują tylko podręczniki i karty pracy do języka niemieckiego i podręczniki do religii (zgodnie z wykazem umieszczonym poniżej).

  Podręczniki: język niemiecki

  Klasa 1

   

  - ich und du neu. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 1

  - ich und du neu. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy 1

  Autorzy: Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło

  Możliwość zamówienia u nauczyciela we wrześniu

   

  Klasa 2

   

  -ich und du neu. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 2

  - ich und du neu. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy 2

  Autorzy: Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło

  Możliwość zamówienia u nauczyciela we wrześniu

   

  Klasa 3

   

  - ich und du. Nowa edycja. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 3.

  -ich und du. Nowa edycja. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy 3

  Autorzy: Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło

   

  Klasa 4

   

  -Punkt, podręcznik do języka niemieckiego dla kl. 4

  -Punkt, zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy 4

  Autorzy: Anna Potapowicz; Wydawnictwo Wsip

   

  Klasa 5

   

  -Punkt, podręcznik do języka niemieckiego dla kl. 5

  -Punkt, zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy 5

  Autorzy: Anna Potapowicz; Wydawnictwo Wsip

   

  Klasa 6

   

  -ich und du. Nowa edycja. Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy 6

  - ich und du. Nowa edycja. Materiały ćwiczeniowe do języka niemieckiego dla klasy 6

  Autorzy: Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło

   

   

  Podręczniki: religia

  Klasa 1

   

  Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa - podręcznik i zeszyt ćwiczeń;

  red. ks. Władysław Kubik SJ. Wydawnictwo WAM

   

  Klasa 2

   

  Kochamy Pana Jezusa - podręcznik i zeszyt ćwiczeń;

  red. ks. Władysław Kubik SJ.  Wydawnictwo WAM

   

  Klasa 3

   

  Przyjmujemy Pana Jezusa - podręcznik i zeszyt ćwiczeń;

  red. ks. Władysław Kubik SJ. Wydawnictwo WAM

   

  Klasa 4

   

  Słuchamy Pana Boga – podręcznik; red.  Wydawnictwo św. Stanisława BM

   

  Klasa 5

   

  Wierzymy w Pana Boga – podręcznik. Wydawnictwo św. Stanisława BM

   

  Klasa 6

   

  W kościele umacniamy wiarę – podręcznik. Wydawnictwo św. Stanisława BM

   

  Klasa 7

   

  możliwość zakupu w szkole we wrześniu

   

  Klasa 8

   

  możliwość zakupu w szkole we wrześniu

   

  Klasa III G

   

  Chodźmy razem – podręcznik; red. ks. Władysław Kubik SJ. Wydawnictwo WAM

   

 • FESTYN

  05.06.2018

  FESTYN - Obrazek 1

 • Dla Marysi

  01.03.2018

  Dla Marysi - Obrazek 1Dla Marysi - Obrazek 2

 • Statut Szkoły

   

   

   

   

  STATUT

   

  Szkoły Podstawowej

  im. Obrońców Polskości na Ziemi Ugoskiej

  w Ugoszczy

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Spis treści

   

  Rozdział 1. Podstawowe informacje o szkole ………………………………………………….…… 3

  Rozdział 2. Cele i zadania szkoły …………………………………………….……….…….……...  4

  Rozdział 3. Organy szkoły oraz ich kompetencje i warunki współdziałania ……………….……… 5

  Rozdział 4. Organizacja szkoły ………………………………………………………….………… 10

  Rozdział 5. Organizacja pracowni i innych pomieszczeń szkolnych ……………….…………..… 12

  Rozdział 6. Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego …………...…….. 14

  Rozdział 7. Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły ……………………….…….……. 15

  Rozdział 8. Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego ……………………………….….… 18

  Rozdział 9. Uczniowie, ich prawa i obowiązki, nagrody i kary …………………..…………….… 37

  Rozdział 10. Oddział przedszkolny. Cele i zadania oddziału przedszkolnego ………………….… 42

  Rozdział 11. Oddział gimnazjalne ………………………………………………………….….….. 45

  Rozdział 12. Przepisy końcowe …………………………………………………………….….….. 48

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Rozdział 1

  Podstawowe informacje o szkole

  •  1

  Ilekroć w statucie, jest mowa o:

  1. ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r.  – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.);

  2. szkole  –  należy  przez  to  rozumieć  Szkołę  Podstawową  im.  Obrońców Polskości na Ziemi Ugoskiej w Ugoszczy;

  3. organie prowadzącym szkołę – należy przez to rozumieć Gminę Studzienice;

  4. dyrektorze  –  należy  przez  to  rozumieć  dyrektora  Szkoły  Podstawowej  im.  Obrońców Polskości na Ziemi Ugoskiej w Ugoszczy;

  5. nauczycielu – należy przez to rozumieć wychowawcę i innego pracownika   pedagogicznego Szkoły Podstawowej im.  Obrońców Polskości na Ziemi Ugoskiej w Ugoszczy;

  6. pracowniku  niepedagogicznym  –  należy  przez  to  rozumieć  pracownika  Szkoły Podstawowej  im.  Obrońców Polskości na Ziemi Ugoskiej w Ugoszczy niebędącego nauczycielem;

  7. uczniu – należy przez to rozumieć ucznia lub dziecko w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej im.  Obrońców Polskości na Ziemi Ugoskiej w Ugoszczy;

  8. rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców lub opiekunow prawnych uczniów Szkoły Podstawowej im.  Obrońców Polskości na Ziemi Ugoskiej w Ugoszczy;

  9. statucie  –  należy  przez  to  rozumieć statut Szkoły  Podstawowej  im.  Obrońców Polskości na Ziemi Ugoskiej w Ugoszczy;

  10. radzie pedagogicznej – należy przez to rozumieć organ Szkoły Podstawowej im. Obrońców Polskości na Ziemi Ugoskiej w Ugoszczy, w zakresie realizacji jej zadań dotyczących kształcenia,  wychowania  i  opieki,  o  jakim  jest  mowa  w  art.  69  ustawy  z  dnia  14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;

  • 2

  1. Pełna  nazwa  szkoły  brzmi:  Szkoła  Podstawowa  im.  Obrońców Polskości na Ziemi Ugoskiej w Ugoszczy, zwana dalej szkołą.

  2. Skrót nazwy szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa w Ugoszczy.

  3. Szkoła  jest  publiczną  ośmioletnią  szkołą  podstawową,  jej  ukończenie  umożliwia kontynuację nauki na ponadpodstawowym etapie kształcenia. 

  4. Siedzibą szkoły jest budynek w miejscowości Ugoszcz nr 46.

  5. Szkoła nosi imię Obrońców Polskości na Ziemi Ugoskiej.

  6. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Studzienice z siedzibą w Studzienicach a organem nadzoru pedagogicznego jest Pomorski Kurator Oświaty.

  7. Szkoła jest jednostką budżetową posiadającą wydzielony rachunek dochodów a obsługę finansowo-księgową  zapewnia  Zespół Ekonomiczno-Organizacyjny Oświaty i Kultury Gminy Studzienice  z siedzibą w Studzienicach.

  8. W  strukturze  szkoły  są  oddziały  przedszkolne,  których  organizację  oraz  zasady funkcjonowania, a także prawa i obowiązki dzieci do nich uczęszczających i ich rodziców oraz nauczycieli tych oddziałów i ich zadania określa rozdział 10 statutu.

  9. W strukturze szkoły do 31 sierpnia 2019 r. są klasy gimnazjalne, których organizację oraz zasady funkcjonowania, a także prawa i obowiązki oraz zasady oceniania uczniów tych klas, jak również prawa i obowiązki rodziców tych uczniów oraz nauczycieli tych klas  i ich zadania, określa rozdział 11 statutu.

  10. Do  uczniów  i  rodziców  oddziałów,  o  których  mowa  w  ust.  8  i  9  mają  zastosowanie odpowiednio  rozdziały  10  i  11 statutu,  a  w  zakresie  tam  nieuregulowanym  należy  stosować odpowiednio zapisy pozostałych rozdziałów statutu.

  11. Rekrutację uczniów do szkoły regulują odrębne przepisy.

  •  3

  1. Zgodę na działalność organizacji harcerskich czy stowarzyszeń na terenie szkoły wyraża – po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i rady rodziców – dyrektor, który uzgadnia zakres, zasady i warunki tej działalności.

  2. Szkoła ma charakter apolityczny i na jej terenie nie mogą prowadzić działalności partie i organizacje polityczne.

  Rozdział 2

  Cele i zadania szkoły

  •  4

  1. Celem         szkoły  jest  rozwój  uczniów,  kształcenie  różnorodnych  umiejętności,  które pozwalają  zdobywać    wiedzę   i   umiejętność   wykorzystania   jej   w    życiu    codziennym,   rozwijania kreatywności     uczniów   i   przyjmowania    postawy   do   jej    uzupełniania   i   efektywnego wykorzystania przez całe życie.

  2. Szkoła  ma  pomóc  przygotować  uczniów  do  nauki  na  kolejnym  etapie  kształcenia, kształtować postawę patriotyczną i poczucie przynależności do lokalnej wspólnoty oraz regionu.

  3. Do zadań szkoły należy w szczególności: 

  1) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do rozwoju i przygotowania do   wypełniania  obowiązków   rodzinnych   i   obywatelskich  w  oparciu  o  zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;

  2) rozwijanie  u  uczniów  poczucia  odpowiedzialności,  miłości  do  Ojczyzny  oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata;

  3) stworzenie     uczniom  warunków  do  zdobywania  wiedzy  i  umiejętności  niezbędnych  do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;

  4) stworzenie uczniom warunków do rozwijania zainteresowań, realizowania – zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  –  indywidualnych  programów  nauczania,  nauczania indywidualnego oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;

  5) pomoc uczniom w dokonywaniu świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia oraz  jak  najlepsze  w  miarę  możliwości  szkoły  przygotowanie  uczniów  do obowiązkowego egzaminu zewnętrznego;

  6) stworzenie życzliwej atmosfery i prawidłowych relacji w całej społeczności szkolnej (uczniowie,  nauczyciele,  pracownicy  niepedagogiczni  szkoły,  rodzice)  oraz wychowanie uczniów w poczuciu własnej wartości i tolerancji wobec innych;

  7) wspieranie rodziców w wychowaniu wrażliwego, światłego człowieka o wysokiej etyce i kulturze osobistej;

  8) włączanie  uczniów  do  działań  służących  ochronie  przyrody,  uświadamianiu  roli  i zadania człowieka w kształtowaniu środowiska;

  9)  udzielanie w miarę możliwości szkoły pomocy opiekuńczo-wychowawczej;

  10) zapewnienie  uczniom  bezpieczeństwa  oraz  wspomaganie  ich  w  wszechstronnym rozwoju;

  11) Szkoła umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości Narodowej, etnicznej, językowej i religijnej wg odrębnych przepisów.

  4. Szkoła  organizuje  pomoc  psychologiczno-pedagogiczną  według  zasad  określonych  w przepisach ustawy.

  5. Szkoła, za pośrednictwem pedagoga i psychologa szkolnego oraz doradcy zawodowego, współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i prowadzi zajęcia związane  z wyborem kierunku kształcenia.

  6. Szkoła współpracuje również z innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci  i młodzieży,  a  w  szczególności  z:  Policją, Strażą  Pożarną,  władzami lokalnymi  i  samorządowymi,  sądem  rodzinnym.  Współpraca  ta  jest  organizowana  za pośrednictwem  nauczycieli  wymienionych  w  ust.  4,  wychowawców,  a  także  w  miarę potrzeb, nauczycieli poszczególnych zajęć.

  7. Szkoła  tworzy  pozytywnie  oddziaływujące  środowisko  wychowawcze  zgodnie  ze szkolnym  programem wychowawczo-profilaktycznym, uchwalanym przez  radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną szkoły.

  8. W zakresie wolontariatu szkoła:

  1)  prowadzi działania promujące ideę wolontariatu wśród uczniów;

  2) stwarza  uczniom  możliwości  podejmowania  działań  wolontariatu  organizowanych przez organizacje, stowarzyszenia, itp. działające poza szkołą na podstawie zawartych porozumień lub umów również na terenie szkoły;

   3) może organizować własne działania w zakresie wolontariatu i włączać w nie uczniów.

  9. Działania, o których mowa w ust. 8 pkt 2 i 3 wymagają pisemnej zgody rodziców ucznia.

   

  Rozdział 3

  Organy szkoły oraz ich kompetencje i warunki współdziałania

  § 5

  1. Organami szkoły są:

   1) Dyrektor;

   2) Rada Pedagogiczna;

   3) Rada Rodziców;

   4) Samorząd Uczniowski.

  § 6

  1. Dyrektor jest nauczycielem szkoły posiadającym kompetencje i uprawnienia określone  w   ustawie oraz innych ustawach i przepisach wykonawczych.

  2. Dyrektor szkoły kieruje działalnością szkoły oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

  3. Dyrektor jako przewodniczący rady pedagogicznej jest zobowiązany do:

  1) tworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków rady  pedagogicznej w celu podnoszenia jakości pracy szkoły,

  2) podejmowania działań umożliwiających rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz szkoły,

  3) dbania o autorytet rady pedagogicznej, ochrony praw i godności nauczycieli, oddziaływania na postawę nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy, innowacji i podnoszenia kwalifikacji,

  4) zapoznawania rady pedagogicznej z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz omawiania trybu i form ich realizacji.

  4. Do kompetencji dyrektora, wynikających z ustawy Prawo oświatowe, należy w szczególności:

  1) sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,

  2) sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

  3)  realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,

  4) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

  5) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

  6) współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,

  7) odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu po klasie VIII,

  8) stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,

  9) występowanie do Pomorskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia
  do innej szkoły,

  10) przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji
  o działalności szkoły,

  11) wstrzymywanie wykonania uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach
  jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,

  12) wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego poza szkołą,
  po spełnieniu warunków określonych w ustawie Prawo oświatowe,

  13) kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie szkoły podstawowej,

  14) dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania, podręczników, materiałów edukacyjnych oraz ćwiczeniowych, na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty,

  15) podawanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, które będą obowiązywać
  od początku następnego roku szkolnego,

  16) zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki, w trybie i na warunkach określonych w ustawie Prawo oświatowe,

  17) organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego nauczania,

  18) ustalanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych,

  19) organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów
  i nauczycielom, w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa,

  20) ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania szkolnego planu nauczania, w tym tygodniowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć edukacyjnych dla poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym,

  21) realizacja zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.

  5. Do kompetencji dyrektora jako kierownika zakładu pracy dla zatrudnionych w szkole nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami należy w szczególności:

  1) decydowanie w sprawach zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły,

  2) decydowanie w sprawach przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom szkoły,

  3) występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników szkoły,

  4) dokonywanie oceny pracy nauczycieli oraz pozostałych pracowników zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

  5) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań oraz doskonaleniu zawodowym,

  6) zapewnienie, w miarę możliwości, odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych,

  7) zapewnienie bezpieczeństwa nauczycielom i pracownikom niepedagogicznym w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,

  8) organizowanie procesu awansu zawodowego nauczycieli,

  9) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, przeciwko któremu wszczęto postępowanie karne lub złożono wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego,

  10) zawieszenie w pełnieniu obowiązków nauczyciela, jeżeli wszczęte postępowanie karne lub złożony wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego dotyczy naruszenia praw i dobra dziecka,

  11) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,

  12) administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem tegoż funduszu, stanowiącym odrębny dokument.

  6. Dyrektor szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną, radą rodziców i samorządem uczniowskim.

  7. Dyrektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.

  8.  Dyrektor szkoły wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa oświatowego.

  § 7

  1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły realizującym zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, wynikające z przepisów prawa, statutu szkoły oraz innych regulaminów wewnątrzszkolnych.
  2. Rada pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności, który musi być zgodny
   z przepisami prawa oraz niniejszym statutem.
  3. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni
   w szkole.
  4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej,
   w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
  5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego,
   w każdym okresie (półroczu) w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
  6. Zebrania rady pedagogicznej mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo z inicjatywy co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
  7. Obecność nauczycieli na zebraniach rady pedagogicznej jest obowiązkowa. Członkowie rady usprawiedliwiają swoją nieobecność na zebraniu rady jej przewodniczącemu. Nieusprawiedliwioną nieobecność członka rady na jej zebraniu należy traktować jako nieobecność w pracy ze wszystkimi tego konsekwencjami.
  8. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
  1. podejmowanie uchwał w sprawie:

           a)   wyników klasyfikacji i promocji uczniów

  1. eksperymentów pedagogicznych w szkole po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców
  2. skreślenia z listy uczniów
  1. zatwierdzanie planów pracy szkoły;
  2. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły;
  3. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy szkoły.
  1. Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu szkoły albo jego zmian.
  2. Rada pedagogiczna może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole.
  3. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy szkoły, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
  2.  projekt planu finansowego szkoły;
  3. wnioski dyrektora szkoły o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  4.  propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac
   i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
  1. Niezgodne z przepisami prawa uchwały rady pedagogicznej, wstrzymuje dyrektor szkoły. O wstrzymaniu wykonania uchwały niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
  2. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia
   jej niezgodności z przepisami prawa, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.
  3. Członkowie rady pedagogicznej są zobowiązani do nieujawniania poruszanych
   na posiedzeniach spraw, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców,
   a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
  4. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności
   co najmniej połowy jej członków.
  5. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane zgodnie z odrębnymi przepisami.

  § 8

  Rada rodziców jest organem szkoły powołanym na podstawie art. 83 ustawy, działającym według  przyjętego  przez  siebie  regulaminu,  posiadającym  uprawnienia  i  kompetencje określone w art. 84 ustawy oraz działającym na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu.

  1.  W szkole działa rada rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

  1. W skład rady rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu rad oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
  2. W wyborach, o których mowa w ust. 2, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
  3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa
   w szczególności:
   1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
   2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rad rodziców oraz przedstawicieli do rad oddziałowych.
  4. Rada rodziców może występować do dyrektora szkoły i innych organów szkoły
   z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
  5. Do kompetencji rady rodziców należy:
  1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
  2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
  3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;
  4. typowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora;
  5. opiniowanie projektów eksperymentów.
  1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
  2. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin rady rodziców.
  3. Fundusze, o których mowa w ust. 7, mogą być przechowywane na odrębnym rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

  § 9

  1. W szkole działa samorząd uczniowski, zwany dalej „samorządem”.

  1. Samorząd uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
  2. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin samorządu uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
  3. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem.
  4. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
  5. Samorząd może przedstawiać radzie rodziców, radzie pedagogicznej i dyrektorowi szkoły wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniowskich, takich jak:
  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treściami, celami oraz stawianymi wymaganiami;
  2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania się i zaspokajania własnych zainteresowań;
  4. prawo do wydawania i redagowania gazetki szkolnej, pod warunkiem, że jej treść nie godzi w dobre imię żadnego z nauczycieli i uczniów oraz nie zawiera ona wulgaryzmów i treści obraźliwych dla czytelników;
  5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
   w porozumieniu z dyrektorem szkoły;
  6. prawo wyboru nauczyciela (nauczycieli) pełniącego rolę opiekuna samorządu;
  1. Samorząd ponadto zajmuje stanowisko w niektórych sprawach uczniowskich, gdzie podjęcie decyzji przez inne organy jest ustawowo związane z zasięgnięciem opinii tego organu.
  2. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły może podejmować działania
   z zakresu wolontariatu, o których mowa w § 4 ust. 5 pkt 11.

  § 10

  1. W  celu  wymiany  informacji  i  współdziałania  z  innymi  organami  szkoły  dyrektor organizuje, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, spotkania z przedstawicielami rady rodziców, samorządu uczniowskiego i radą pedagogiczną. Spotkania mogą odbywać się również na wniosek poszczególnych organów szkoły.

  2. W razie zaistnienia sporu między organami szkoły obowiązkiem tych organów jest dążenie do rozstrzygnięcia sporu na terenie szkoły. Metody i formy rozstrzygania konfliktu strony ustalają między sobą (negocjacje, mediacja, arbitraż).

  3. Jeżeli dyrektor nie jest stroną w sprawie, przyjmuje rolę arbitra. Decyzja dyrektora podjęta po rozpatrzeniu sprawy jest ostateczna. 

  4. W  przypadku  gdy  dyrektor  jest  stroną  konfliktu,  to  arbitrem  jest  osoba  z  zewnątrz, zaakceptowana przez strony konfliktu (posiada kompetencje w materii sporu). Decyzja arbitra jest ostateczna.

  5. W  przypadku  braku  porozumienia  co  do  osoby  arbitra  dyrektor  zawiadamia  o powstałym konflikcie organ prowadzący szkołę i organ nadzoru pedagogicznego, które podejmują dalsze działania.

  Rozdział 4

  Organizacja szkoły

  § 11

  1. Szkoła  daje  wykształcenie  podstawowe  z  możliwością  uzyskania  przez  ucznia zaświadczenia  o  szczegółowych  wynikach  egzaminu  ósmoklasisty.  Absolwenci  mogą kontynuować naukę w szkołach ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a-d ustawy.

  2. Szkoła,  na  podstawie  decyzji  rady  pedagogicznej,  ma  prawo  realizować  pod  opieką jednostki naukowej eksperyment pedagogiczny, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

   

  § 12

  Przebieg  nauczania  i  wychowania  uczniów  jest  dokumentowany  a  zasady  prowadzenia dokumentacji określają obowiązujące przepisy oraz wydane na ich podstawie zarządzenia dyrektora.

  § 13

  1. Organizacja roku szkolnego oraz zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów opierają się na przepisach ustawy w tym zakresie.

  2. Klasyfikacja śródroczna jest przeprowadzana raz w roku w trzecim tygodniu stycznia.

  3. Organizację  obowiązkowych  i  dodatkowych  zajęć  dydaktycznych  i  wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

  4. Zajęcia w szkole są prowadzone w formie:

  1.zajęć lekcyjnych w tym zajęć międzyklasowych lub międzyoddziałowych;

  2.zajęć pozalekcyjnych.

  5. Czas  trwania  zajęć,  o  których  mowa  w  ust.  4  pkt  1,  wynosi  45  minut,  zaś  przerwy międzylekcyjne trwają 10 minut oraz 20 minut.

  6. Czas  trwania  zajęć,  o  którym  mowa  w  ust.  5,  może  sporadycznie,  w  uzasadnionych przypadkach i po konsultacji z radą rodziców, zostać w drodze decyzji dyrektora:

  1)  skrócony – do 30 minut, lub 

  2)  wydłużony – do 60 minut

      z zachowaniem tygodniowego wymiaru obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

  7. W  uzasadnionych  przypadkach  dyrektor  może  ustalić  inny  czas  trwania  przerw międzylekcyjnych, w granicach od 5 do 30 minut, tak aby przerwy krótsze niż 10 minut  i dłuższe niż 15 minut występowały co najwyżej 2 razy w ciągu dnia.

  8. Zajęcia  pozalekcyjne  są  organizowane  z  uwzględnieniem  zainteresowań  i  potrzeb rozwojowych uczniów.

  9. Organizację zajęć pozalekcyjnych, o których mowa w ust.4 pkt 2, zatwierdza dyrektor.

  § 14

  Wybór podręczników oraz programów nauczania dokonany przez nauczycieli i sposób ich dopuszczania do użytku w szkole określają odrębne przepisy.

  § 15

  1. W szkole działają zespoły nauczycieli powoływane na czas określony lub nieokreślony przez dyrektora. 

  2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek zespołu.

  3. Zespoły pracują zgodnie z opracowanymi przez siebie planami i zadaniami do realizacji  w  danym  roku  szkolnym.  Zespół  przedstawia  radzie  pedagogicznej  sprawozdanie  ze swojej działalności podczas ostatniego zebrania w danym roku szkolnym, zawierające wnioski i rekomendacje.

  §  16

  1. Dyrektor powierza opiekę wychowawczą nad każdym oddziałem jednemu z nauczycieli, zwanemu dalej wychowawcą.

  2. Wychowawstwo powierza się na cały etap edukacyjny danego oddziału w szkole, chyba że przyczyny niezależne od dyrektora staną się powodem zmiany wychowawcy.

  3. Zmiana wychowawcy, poza przyczynami, o jakich mowa w ust. 2, może nastąpić:

  1)   na wniosek wychowawcy zaaprobowany przez dyrektora;

  2) na pisemny, umotywowany, wspólny wniosek rodziców, podpisany przez 2/3 ogółu rodziców danego oddziału, zaaprobowany przez dyrektora.

  § 17

  1. Szkoła  zapewnia  odrębny  tryb  zajęć  dla  uczniów  o  specyficznych  potrzebach rozwojowych,  przez  organizację  indywidualnego  nauczania  lub  indywidualnego  toku nauki na zasadach określonych w ustawie.

  2. Dyrektor,  w  szczególnych  przypadkach  określonych  przepisami  prawa,  może  zwolnić ucznia, na podstawie orzeczenia lekarskiego, z drugiego obowiązkowego języka obcego.

  § 18

  Szkoła, za pośrednictwem pedagoga i innych zatrudnionych specjalistów otacza opieką uczniów, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym pomoc materialna.

  § 19

  1. Szkoła zapewnia uczniom dobrowolną oraz bezpłatną opiekę i pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

  2. Do form pomocy i opieki należą:

  1)  zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze;

  2)  zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

  3)  zajęcia socjoterapeutyczne;

  4)  nauczanie indywidualne;

  5)  indywidualna pomoc nauczyciela danego przedmiotu;

  6)  porady, konsultacje, warsztaty.

  3. Szkoła udziela uczniom pomocy materialnej ze środków w planie finansowym, zgodnie  z odrębnymi przepisami, o ile takie środki zostaną szkole przekazane.

  4. Szkoła może udzielać uczniom (w miarę możliwości) pomocy materialnej ze środków uzyskiwanych  z  innych  źródeł  niż  ujęte  w  planie  finansowym,  zgodnie  z  zasadami ustalonymi w wyniku porozumienia dyrektora z darczyńcą środków.

  § 20

  1. W szkole, w porozumieniu z wyższymi uczelniami, mogą być organizowane różne formy praktyk pedagogicznych dla studentów.

  2. Warunki prowadzenia praktyk, o których mowa w ust. 1, oraz zasady wynagradzania nauczycieli prowadzących te praktyki określają odrębne przepisy. 

  3. Za  właściwy  przebieg  zajęć  edukacyjnych  oraz  pracy  studenta  odpowiada  nauczyciel będący  opiekunem  studenta  ze  strony  szkoły  oraz  opiekun  wyznaczony  przez  szkołę wyższą.

   

  Rozdział 5

  Organizacja pracowni i innych pomieszczeń szkolnych

  § 21

  1. Do realizacji celów statutowych szkoła posiada odpowiednie pomieszczenia jak:

  1) sale lekcyjne;

  2) pracownie:

  a. informatyczne,

  b. językowe;

  3) plac zabaw;

  4) kompleks sportowo-rekreacyjny (sala sportowa, zespół boisk).

  2. Regulaminy pracowni, placu zabaw i kompleksu sportowo-rekreacyjnego określa dyrektor.

  § 22

  1. Biblioteka  wraz  z  czytelnią  służy  realizacji  potrzeb  i  zainteresowań  uczniów,  zadań dydaktyczno-wychowawczych  szkoły,  doskonaleniu  warsztatu  pracy  nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.

  2. Z biblioteki i czytelni mogą korzystać uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni szkoły, a także inne osoby za zgodą dyrektora.

  3. Pomieszczenia biblioteki szkolnej umożliwiają:

  1)  gromadzenie i opracowywanie zbiorów: książek, czasopism i zbiorów specjalnych;

  2) udostępnianie  zbiorów  do  domu  oraz  korzystanie  z  księgozbioru   podręcznego  w czytelni;

  3) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej.

  4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych  i po ich zakończeniu.

  5. Organizacja biblioteki zapewnia w szczególności warunki do:

  1) rozbudzania  i  rozwijania  indywidualnych  zainteresowań  uczniów  oraz  wyrabiania  i pogłębiania u uczniów nawyku czytania i uczenia się poprzez:

  a. gromadzenie  różnorodnej  literatury  w  postaci  książkowej  i  na  nowoczesnych nośnikach informacji oraz gromadzenie i udostępnianie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych,

  b. organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi: pisarzami, historykami, itp.,

  c. organizowanie konkursów czytelniczych, literackich, plastycznych, itp.,

   d. przygotowywanie  montaży  słowno-muzycznych  oraz  inscenizacji  utworów literackich,

  e. wykonywanie gazetek tematycznych,

   f. indywidualne rozmowy z czytelnikami i doradztwo czytelnicze;

  2) organizowania różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną poprzez  gromadzenie  literatury  dotyczącej  regionu,  w  którym  żyjemy,  obrzędów  i  tradycji  polskich  i  obcych,  symboli  narodowych,  Unii  Europejskiej,  savoir-vivre  i popularyzowanie tej wiedzy.

  6. Zakres współpracy biblioteki obejmuje w szczególności:

  1) z uczniami:

  a. informowanie uczniów o zasadach udostępniania zbiorów i wyszukiwania informacji na określony temat,

  b. indywidualne podejście do uczniów z uwzględnieniem uczniów zdolnych i mających trudności w nauce,

  c. informowanie uczniów o stanie czytelnictwa,

  d. kształcenie  efektywnego  posługiwania  się  technologiami  informacyjno-komunikacyjnymi,

  e. informowanie uczniów o zaległościach;

  2) z nauczycielami i rodzicami:

  a. informowanie o nowościach książkowych i innych,

  b. współpraca w zakresie uzupełniania zbiorów,

  c. wspólne przygotowywanie imprez szkolnych;

  3) z innymi bibliotekami:

  a. wspólne organizowanie zajęć edukacyjnych,

  b. organizowanie wycieczek do innych bibliotek,

  c. uczestnictwo w spektaklach teatralnych i innych imprezach organizowanych przez inne biblioteki,

  d. wspólne organizowanie konkursów,

  e. prezentowanie twórczości uczniów w innych bibliotekach,

  f. wspólne organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.

  7. Inwentaryzację księgozbioru biblioteki regulują odrębne przepisy.

  8. Szczegółowe zasady obowiązujące w bibliotece i czytelni określa regulamin wprowadzony przez dyrektora.

  §  23

  1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców szkoła zapewnia możliwość korzystania ze świetlicy.

  2. Świetlica jest pozalekcyjną formą wychowawczo-opiekuńczej działalności szkoły. Czas pracy świetlicy określany jest corocznie w zależności od potrzeb.

  3. Zajęcia prowadzone są w oparciu o plan dydaktyczno-wychowawczy grup świetlicowych. Plany pracy grup świetlicowych są układane każdego roku i uwzględniają wiek uczniów  i ich zainteresowania.

  4. Szczegółowe cele i zadania wychowawcze, które uwzględniają potrzeby edukacyjne oraz rozwojowe uczniów, a także ich możliwości psychofizyczne, w tym zajęcia rozwijające zainteresowania  uczniów,  zajęcia  zapewniające  prawidłowy  rozwój  fizyczny  oraz odrabianie lekcji ujmowane są w dzienniku zajęć świetlicy.

  5. Uczniowie  uczęszczający  na  zajęcia  zobowiązani  są  do  przestrzegania  regulaminu świetlicy określonego przez dyrektora.

  §  24

  1. Szkoła  zapewnia  uczniom  możliwość  spożycia  co  najmniej  jednego  ciepłego  posiłku  w stołówce szkolnej.

  2. Korzystanie ze stołówki jest odpłatne.

  3. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:

  1)  uczniowie wnoszący opłaty indywidualne;

  2)  uczniowie, których wyżywienie finansują właściwe ośrodki pomocy społecznej;

  3)  pracownicy szkoły.

  3. Zwolnienia z całości lub części opłat określa organ prowadzący.

  4. Zasady zachowania w stołówce i korzystania z niej określa regulamin określony przez dyrektora.

   

  Rozdział 6

  Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

  § 25

  1. Koordynatorem doradztwa zawodowego w szkole jest nauczyciel doradca zawodowy.

  2. Zadaniem koordynatora jest m.in.:

  1) planowanie  działalności  informacyjno-doradczej  prowadzonej  przez  szkołę  we współpracy  z  innymi  nauczycielami  prowadzącymi  zajęcia  z  zakresu  doradztwa zawodowego w tym z wychowawcami klas;

  2) dokonywanie  systematycznej  diagnozy  zapotrzebowania  uczniów  na  informacje  i pomoc w planowaniu dalszego kształcenia i kariery zawodowej;

  3) gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych dla uczniów;

  4) wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom źródeł informacji na temat:

  a. rynku pracy oraz trendów rozwojowych zawodów i zatrudnienia,

  b. możliwości wykorzystania posiadanych uzdolnień i talentów w pracy,

  c. możliwości  dalszego  kształcenia  dla  uczniów  z  problemami  emocjonalnymi  i niedostosowaniem społecznym,

  d. programów  edukacyjnych  Unii  Europejskiej  oraz  porównywalności  dyplomów 

    i certyfikatów zawodowych;

  5) prowadzenie indywidualnego doradztwa edukacyjnego i zawodowego dla uczniów i ich  rodziców;

  6) prowadzenie  grupowych  zajęć  aktywizujących,  przygotowujących  uczniów  do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej;

  7) wspieranie  rodziców  i  nauczycieli  w  działaniach  doradczych  przez  organizowanie spotkań  szkoleniowo-informacyjnych,  gromadzenie,  udostępnianie  informacji  i materiałów do pracy z uczniami;

  8) współpraca z instytucjami wspierającymi wewnątrzszkolne doradztwo zawodowe.

   

  Rozdział 7

  Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły

  § 26

  1. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą.

  2. W celu realizacji swoich obowiązków nauczyciel jest zobowiązany przede wszystkim do wykonywania następujących zadań:

  1) przedstawiania  programu  nauczania  i  proponowania  podręczników  obowiązujących uczniów;

  2)  realizowania programów kształcenia oraz wychowania i opieki;

  3) właściwego  doboru  metod,  form  organizacyjnych  i  środków  dydaktycznych  w nauczaniu przydzielonych zajęć edukacyjnych;

  4) realizowania programów i planów pracy szkoły w zakresie wskazanym dla danego nauczyciela;

  5) realizowania  zajęć  opiekuńczych  i  wychowawczych  uwzględniających  potrzeby  i zainteresowania uczniów w przewidzianym przepisami prawa wymiarze i zakresie;

  6)  wzbogacania swojego warsztatu pracy dydaktyczno-wychowawczej;

  7) wspierania, poprzez działania pedagogiczne, rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności oraz zainteresowań dostosowanych do potrzeb uczniów;

  8)  udzielania pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych;

  9) bezstronnego,  obiektywnego,  sprawiedliwego  oraz  systematycznego  oceniania  i traktowania wszystkich uczniów;

  10) informowania  rodziców  uczniów  i  wszystkich  członków  rady  pedagogicznej  (w  zależności  od  potrzeb  i  sytuacji)  o  osiągnięciach  i  niepowodzeniach  szkolnych swoich uczniów;

  11)  uczestniczenia w różnych formach doskonalenia zawodowego;

  12) prawidłowego  prowadzenia  dokumentacji  dotyczącej  nauczania  przedmiotu  i  działalności  wychowawczej,  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  i  poleceniami dyrektora;

  13)  pełnienia dyżurów zgodnie z przyjętym harmonogramem;

  14) sprawowania opieki nad uczniami w czasie zajęć dydaktycznych i wychowawczych na terenie szkoły i poza nią, zgodnie z przepisami BHP i odrębnymi regulaminami;

  15)  wykonywania poleceń służbowych.

  § 27

  1. Wychowawca sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonym mu oddziałem, tworzy warunki wspomagające harmonijny rozwój uczniów tego oddziału, proces uczenia się oraz przygotowanie do samodzielnego życia.

  2. Zadania, prawa i obowiązki wychowawcy określają obowiązujące przepisy oraz statut.

  3. Wychowawca klasy realizuje przede wszystkim następujące zadania:

  1) organizuje  proces  wychowania  w  oddziale,  dostosowując  środki  oddziaływania  do sytuacji i potrzeb ucznia;

  2) współdziała  z  nauczycielami  uczącymi  w  oddziale  i  koordynuje  ich  działania wychowawcze;

   3) współpracuje z rodzicami uczniów oraz włącza ich w programowe i organizacyjne sprawy oddziału i szkoły;

  4)  organizuje indywidualną opiekę nad uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze;

  5)  ustala roczny plan pracy wychowawczej i tematykę zajęć do dyspozycji wychowawcy; 

  6)  ustala śródroczne i roczne   oceny zachowania uczniów w oparciu o kryteria i terminy określone w statucie oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa;

  7)  prowadzi dokumentację oddziału i każdego ucznia. 

  4. Wychowawca ma m.in. prawo do:

  1) uzyskania pomocy merytorycznej i psychologiczno-pedagogicznej potrzebnej mu do pracy wychowawczej;

  2) wnioskowania  o  przyznanie  pomocy  finansowej  dla  ucznia  przeznaczonej  na  cel związany z zdaniami oddziału (wycieczki, wyjścia do kina, teatru itp.) ze środków zgromadzonych przez radę rodziców lub sponsorów szkoły.

  § 28

  1. Pedagog  szkolny  odpowiada  za  wspieranie  działań  wychowawczych  i  opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczo-profilaktycznego. 

   2. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

  1) rozpoznawanie  indywidualnych  potrzeb  uczniów  oraz  analizowanie  przyczyn niepowodzeń szkolnych;

  2) określanie  form  i  sposobów  udzielania  uczniom,  w  tym  uczniom  z  wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

  3) organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

  4) podejmowanie w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli, działań wychowawczo-profilaktycznych wynikających z przyjętego w szkole programu;

  5) działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

  6)  kontrola spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego;

  7)  stała współpraca z wychowawcami;

  8) systematyczne prowadzenie dokumentacji określonej odrębnymi przepisami dotyczącej pracy pedagoga.

  § 29

  1. W  szkole  zatrudniony  jest  nauczyciel  bibliotekarz,  który  gromadzi,  opracowuje  i  udostępnia  zasoby  biblioteki,  inspiruje  i  koordynuje  działania  w  zakresie upowszechniania czytelnictwa i przygotowania do korzystania z informacji w szkole.

  2. Do zadań bibliotekarza należy m.in.:

   1) w ramach pracy pedagogicznej:

  a. udostępnianie zbiorów, organizowanie warsztatu informacyjnego,

  b. sprawowanie nadzoru nad uczniami przebywającymi w bibliotece i czytelni,

  c. prowadzenie działalności informacyjnej,

  d. udzielanie porad przy wyborze lektury,

  e. opiekowanie się zespołami uczniów współpracujących z biblioteką i pomagających bibliotekarzowi w pracy,

  f. prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa (wystawy, konkursy, inne imprezy czytelnicze) i umiejętności korzystania z informacji,

  g. wspomaganie nauczycieli i wychowawców w pracy dydaktycznej i wychowawczej przez wskazywanie właściwej lektury i informacji,

  h. udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę  z  wychowawcami  klas,  nauczycielami,  rodzicami,  bibliotekarzami  innych  szkół  i  bibliotek,  w  tym  pedagogicznych  i  publicznych  oraz  innymi  instytucjami pozaszkolnymi;

  2)  w ramach prac organizacyjno-technicznych m.in.:

  a. informowanie rady pedagogicznej na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń i obserwacji o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach,

  b. gromadzenie,  opracowywanie,  ewidencjonowanie,  selekcjonowanie  i  konserwacja zbiorów,

  c. sporządzanie planów pracy oraz okresowych i rocznych sprawozdań z prowadzonej działalności,

  d. organizowanie, aktualizowanie i prowadzenie warsztatu informacyjnego biblioteki.

  § 30

  W szkole zatrudniony jest logopeda, do którego zadań należy w szczególności:

  1. dokonywanie diagnoz logopedycznych;

  2. tworzenie programów terapii logopedycznej uwzględniających indywidualne potrzeby uczniów;

  3. działania w zakresie profilaktyki logopedycznej i prowadzenie terapii logopedycznej;

  4. motywowanie uczniów do działań niwelujących zaburzenia artykulacyjne;

  5. wzmacnianie  wiary  uczniów  we  własne  możliwości,  rozwijanie  samoakceptacji  i kształtowanie pozytywnej samooceny;

   6. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z wadą wymowy;

   7. prowadzenie ćwiczeń wspomagających terapię zburzeń komunikacji werbalnej;

   8. utrzymywanie  stałej  współpracy  z  rodzicami  uczniów,  pozostających  pod  opieką logopedy, w celu ujednolicenia oddziaływań terapeutycznych;

   9. utrzymywanie współpracy z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem.

   § 31

  1. W szkole zatrudnieni są pracownicy niepedagogiczni na stanowiskach:

   1)  sekretarza szkoły;

   2)  intendenta;

   3)  sprzątaczki;

   4)  konserwatora/palacza;

   5)  kucharki;

   6)  pomocy kuchennej;

   7)  pomocy przedszkolanki

  2. Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, pracowników niepedagogicznych oraz ich prawa i obowiązki określają odrębne przepisy oraz ich zakresy czynności.

   

  Rozdział 8

  Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego

  § 32

  1. Ocenianie uczniów ma na celu:

  1) informowania ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

  2) udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak dalej powinien się uczyć;

  3) motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

  4) dostarczanie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz  szczególnych uzdolnieniach ucznia;

  5) umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;

  6) wdrażanie ucznia do systematycznej pracy;

  7) kształtowanie u ucznia umiejętności wyboru wartości pożądanych społecznie i kierowanie się nimi we własnym działaniu;

  8) udzielaniu wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju.

  2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i jego zachowanie

  3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do:

  1) wymagań określonych w postawie programowej kształcenia ogólnego lub wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania

  2) wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych w szkole programów nauczania – w przypadku dodatkowych zajęć edukacyjnych.

  Ocenia się również aktywność ucznia na zajęciach oraz przygotowanie do zajęć.

  4. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.                                              

  5. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

  1) Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych, ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej;

  2) Ustalanie kryteriów oceniania zachowania;

  3) Ustalanie ocen bieżących i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej, a także śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

  4) Przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych;

  5) Ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

  6) Ustalanie warunków i trybu otrzymania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

  7) Ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia.

   

  Informowanie rodziców na początku roku

  § 33

  1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców  o:

  1) wymaganiach   edukacyjnych   niezbędnych do uzyskania otrzymania przez ucznia poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z  zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;

  2) sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

  3) warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych;

              Dokumentem potwierdzającym ten fakt jest zapis w dzienniku lekcyjnym.

  2. Wychowawca oddziału na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania, warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania oraz o skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

  3. Wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i zasady oceniania zachowania zostaną przekazane uczniom i rodzicom ustnie oraz udostępnione w formie pisemnej w pokoju nauczycielskim w obecności wychowawcy oddziału lub nauczyciela przedmiotu.

   

  Dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz zwolnienia z zajęć

  § 34

  1. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

  2. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.

  3. Wymagania edukacyjne dostosowuje się do przypadku ucznia:

  1) posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

  2) posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania -na podstawie tego orzeczenia;

  3) posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistyczne, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

  4) nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów.

  4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

  5. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

  6. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z wykonywanych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

  7. Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego.

  8. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 7, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie z nauki drugiego języka obcego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

  9. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

   

  Uzasadnianie oceny i wgląd do prac

  § 35

  1. Uczeń w trakcie nauki otrzymuje oceny:

  1) bieżące;

  2) klasyfikacyjne:

  a. śródroczne,

  b. roczne.

  2. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców.

  3. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne (bez kartkówek) nauczyciel ma obowiązek przechowywać  cały rok szkolny. Na prośbę ucznia lub jego rodziców nauczyciel powinien uzasadnić ustaloną ocenę.

  4. Uzasadniając ocenę nauczyciel ma obowiązek:

  1) odwoływać się do wymagań edukacyjnych niezbędnych do otrzymania przez ucznia poszczególnych rocznych i śródrocznych ocen klasyfikacyjnych, w przypadku oceny zachowania – do kryteriów ocen zachowania;

  2) przekazywać uczniowi informację o tym, co zrobił dobrze, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;

  3) wskazać uczniowi jak powinien się dalej uczyć.

  5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców nauczyciel udostępnia do wglądu dokumentację dotyczącą egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotyczącą oceniania ucznia.

  6. Dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom.

   

  Formy pracy ucznia podlegające ocenie

  § 36

  1. Ocenie podlegają wszystkie formy pracy ucznia:

  1) prace klasowe na jednej lub dwóch godzinach lekcyjnych obejmujące treść całego działu, (lub dużą część działu);

  2) testy;

  3) kartkówki z trzech ostatnich tematów;

  4) prace domowe;

  5) zadania i ćwiczenia wykonane przez uczniów podczas lekcji;

  6) sprawdziany;

  7) wypowiedzi ustne;

  8) prace w zespole;

  9) testy sprawnościowe;

  10) prace plastyczne i techniczne;

  11) działalność muzyczna.

  2. W pracy pisemnej ocenie podlega:

  1) rozumienie tematu;

  2) znajomość opisywanych zagadnień;

  3) sposób prezentacji;

  4) konstrukcja pracy i jej forma graficzna.

  2a. Ilość prac pisemnych przewidzianych w półroczu jest zależna od specyfiki przedmiotu; ustala ją i podaje każdy z nauczycieli.

  3. Wypowiedzi ustne to: udział i przygotowanie ucznia do zajęć oraz odpowiedź na pytanie nauczyciela. W wypowiedzi ustnej ocenie podlega:

  1) znajomość zagadnienia;

  2) samodzielność wypowiedzi;

  3) kultura języka;

  4) precyzja, jasność, oryginalność ujęcia tematu.

  4. Ocenę za pracę w grupie może otrzymać cały zespół lub indywidualny uczeń. Ocenie podlegają umiejętności:

  1) planowanie i organizacja pracy grupowej;

  2) efektywne współdziałanie;

  3) wywiązywanie się z powierzonych ról;

  4) rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.

  5. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

  6. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, muzyki i plastyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej.

  7. Oceny bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

  Skala ocen

  § 37

  1. Rada Pedagogiczna przyjęła następującą skalę ocen:

  1 - stopień niedostateczny           (ndst);

  2 - stopień dopuszczający            (dop);

  3 - stopień dostateczny                (dst );

  4 - stopień dobry                          (db );

  5 - stopień bardzo dobry              (bdb);

  6 - stopień celujący                      (cel).

  1a. Ustalono również, ze plusy (+) i minusy (-) nauczyciel stosuje tylko przy ocenach bieżących. Przyjęto klucz klasyfikacyjny, którym posługiwać się będzie każdy nauczyciel podczas poprawiania sprawdzianów:

       Kartkówki                                                           Sprawdziany dłuższe

  - 0-30%           -  stopień niedostateczny,          0-30% - stopień niedostateczny

  - 31-50%         -  stopień dopuszczający,          31-45% - stopień dopuszczający

  - 51-75%         -  stopień dostateczny,              46-70% - stopień dostateczny

  - 76-90%         -  stopień dobry,                        71-85% - stopień dobry

  - 91-100%       -  stopień bardzo dobry.            86-93% - stopień bardzo dobry

                                                                          94-100% - stopień  celujący

  W klasach I-III nauczyciele są zobowiązani opisać (w postaci znaczka) każdy stopień bieżący. Poza tym każdy uczeń posiada kartę osiągnięć szkolnych, którą co miesiąc podpisują rodzice. Wszyscy nauczyciele stosują przyjętą skalę ocen.

  Kryteria oceny

  § 38

  1. Ocenę celującą  otrzymuje uczeń, który:

  1) posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania;

  2) potrafi stosować wiadomości w sytuacjach nietypowych (problemowych;

  3) umie formułować problemy w sposób nietypowy;

  4) bierze udział i w miarę możliwości osiąga sukcesy w konkursach pozaszkolnych;

  5) sprostał wymaganiom programowo rozszerzonym;

  6) twórczo i samodzielnie rozwija swoje zdolności i zainteresowania;

  7) bierze aktywny udział w lekcjach;

  8) samodzielnie korzysta z różnych źródeł wiedzy.

  2. Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

  1) w pełnym zakresie opanował wiadomości i umiejętności programowe;

  2) zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach;

  3) jest samodzielny-korzysta z różnych źródeł wiedzy;

  4) rozwiązuje samodzielnie zadania rachunkowe i problemowe;

  5) bierze czynny udział w lekcjach.

  3. Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:

           1) opanował wiedzę i umiejętności w zakresie pozwalającym na rozumienie większości relacji między elementami wiedzy;

           2) poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne;

           3) bierze czynny udział w lekcji.

  4. Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który:

  1) opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem;

  2) potrafi zastosować wiadomości do rozwiązywania zadań z pomocą nauczyciela;

  3) zna podstawowe wzory i jednostki, prawa, pojęcia, hasła.

  5. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

  1) ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, a braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia;

  2) zna podstawowe prawa;

  3) potrafi wykonać podstawowe doświadczenie z pomocą nauczyciela.

  6. Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

  1) nie opanował tych wiadomości i umiejętności, które są konieczne do dalszego kształcenia;

  2) nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych i praktycznych, o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela;

  3) nie zna podstawowych praw, pojęć, wielkości.

  Ocena zachowania w klasach I-III

  § 39

  1.  Ocena zachowania ucznia odnosi się do:

  1) podporządkowania się ucznia bieżącym poleceniom

  a. wykonuje (wypełnia) polecenia,

  b. zmienia zachowanie po zwróceniu uwagi,

  2) postawy ucznia wobec dorosłych:

  a. okazywanie szacunku,

  b. stosowanie zwrotów grzecznościowych,

  3) postawy ucznia wobec rówieśników:

  a. zachowanie się wobec kolegów,

  b. zachowanie się w grupie i wobec grupy,

  4) stosowanie przez ucznia przyjętych norm zachowania i wypełniania obowiązków szkolnych:

  a. punktualność, sumienność,

  b. przygotowanie do zajęć,

  c. sprzątanie po sobie,

  d. dbanie o siebie (schludność, estetyka)

  5)  postawy społecznej ucznia

  a. dostrzega potrzeby innych,

  b. współpracuje z klasą,

  c. przejawia inicjatywę – proponuje i podejmuje działania na rzecz klasy, szkoły,

  d. dba o przyrodę

  2. Ocena z zachowania wyrażona jest w sposób opisowy.

   

  Zasady ogólne oceny zachowania w klasach IV-VIII

  § 40

  1. W Szkole Podstawowej w Ugoszczy obowiązuje 6 stopniowa skala oceny z zachowania ucznia zgodnie z rozporządzeniem MEN i S z dnia 07.09.2004 r. tj.:

  1) wzorowe;

  2) bardzo dobre;

  3) dobre;

  4) poprawne;

  5) nieodpowiednie;

  6) naganne.

  2. Oceny zachowania ucznia dokonuje się pod koniec każdego półrocza nauki.

  3. Jedynym kryterium oceny zachowania jest liczba punktów zdobytych przez ucznia zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie.

  1) Ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę jest ostateczna.

  2) Zachowanie ucznia w klasach IV-VIII ocenia się w 8 kategoriach opisowych oznaczonych cyframi rzymskimi.

  3) W każdej kategorii znajduje się 4 opisów zachowań ucznia, którym przydzielono odpowiednią punktację od 0 do 3.

  4) Ustala się następujące przedziały punktowe dla poszczególnych ocen:

  a. wzorowe              24 – 22 pkt;

  b. bardzo dobre       20 – 21 pkt;

  c. dobre                   14 – 19 pkt;

  d. poprawne                        9 –  13 pkt;

  e. nieodpowiednie   5 –   8 pkt;

  f. naganne               0 –   4 pkt.

  5) Zadaniem nauczyciela jest wybranie w kolejnych kategoriach opisu najlepiej charakteryzującego ucznia w opinii: wychowawcy, innych nauczycieli i uczniów.

  6) Cyfra przy wybranym opisie oznacza liczbę przyznanych uczniowi punktów w danej kategorii.

  7) Uczeń, który choć w jednej kategorii otrzymał 0 punktów lub otrzymał naganę Dyrektora Szkoły otrzymuje ocenę najwyżej poprawną.

  8) Uczeń, który choć w jednej kategorii otrzymał 1 punkt nie może otrzymać oceny wzorowej.

   

  Kategorie opisowe oceny zachowania kl. IV – VIII

  § 41

  1. Stosunek do nauki. W stosunku do swoich możliwości, wkładu pracy i innych uwarunkowań, uczeń osiąga wyniki:

  1) 3 – Maksymalne;

  2) 2 - Dość wysokie;

  3) 1 – Przeciętne;

  4) 0 – Niskie;

  2. Frekwencja.

  1) 3- Uczeń ma usprawiedliwione nieobecności i minimalną liczbę spóźnień, wykluczone są wybiórcze nieobecności na lekcjach;

  2) 2- Uczeń ma niewielką liczbę nie usprawiedliwionych nieobecności lub spóźnień (do 5);

  3) 1- Uczeń posiada nie usprawiedliwione nieobecności lub spóźnienia (łącznie do 15);

  4) 0- Uczeń często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia lub spóźnia się (łączna liczba spóźnień i nie usprawiedliwionych nieobecności wynosi od 20 – 25). Uczeń nagminnie spóźnia się lub opuszcza lekcje (łączna liczba spóźnień i nie usprawiedliwionych nieobecności przekracza 25).

  3. Rozwój własnych uzdolnień i zainteresowań.

  1) 3- Uczeń uczestniczy w zajęciach szkolnych lub poza szkolnych, kół naukowych, zainteresowań albo prowadzi intensywne samokształcenia albo w innej formie rozwija swoje możliwości, co przynosi mu osiągnięcia w postaci sukcesów naukowych, artystycznych, sportowych lub w innych dziedzinach;

  2) 2- Uczeń uzupełnia wiedzę zdobytą podczas lekcji do poziomu niezbędnego dla uzyskania dobrych stopni, osiąga wysoki poziom wiedzy z niektórych przedmiotów;

  3) 1- Uczeń nie jest zainteresowany samorozwojem satysfakcjonuje go uzyskiwanie przeciętnych wyników w nauce szkolnej;

  4) 0- Uczeń nie jest zainteresowany samorozwojem ani uzyskiwaniem choćby przeciętnych wyników w nauce szkolnej.

  4. Takt i kultura w stosunkach z ludźmi.

  1) 3- Uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, a jego postawa nacechowana jest życzliwością w stosunku do otoczenia. Aktywnie i twórczo pracuje na lekcjach;

  2) 2- Uczeń jest zwykle taktowny, życzliwie usposobiony, a w rozmowach stara się o zachowanie kultury słowa, poprawnie zachowuje się na lekcjach, lecz sporadycznie bierze w nich aktywny udział;

  3) 1- Uczeń często bywa nietaktowny, czasami używa wulgaryzmów w rozmowach czy dyskusjach, czasami przeszkadza w prowadzeniu lekcji;

  4) 0- Uczeń jest nietaktowny, używa wulgaryzmów, jest agresywny – nie stara się nawet o zachowanie kulturalnych form w prowadzeniu rozmów czy dyskusji. Przeszkadza w prowadzeniu zajęć;

  5.  Sumienność, poczucie odpowiedzialności.

  1) 3-Uczeń zawsze dotrzymuje terminów (zwrotu książek do biblioteki, przekazywanie usprawiedliwień itp.) rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań;

  2) 2-Zdarza się uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niezbyt dobrze wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań; rzadko podejmuje dobrowolne zobowiązania, ale dobrze się z nich wywiązuje;

  3) 1-Uczeń często nie dotrzymuje ustalonych terminów lub niechętnie i niezbyt starannie wykonuje powierzone mu prace i zadania. Niechętnie podejmuje dobrowolne zobowiązania;

  4) 0-Uczeń nie dotrzymuje ustalonych terminów, nie wykonuje powierzonych mu zadań i prac; nie podejmuje dobrowolnych zobowiązań.

  6. Postawa moralna i społeczna ucznia.

  1) 3 - W codziennym życiu szkolnym uczeń wykazuje się uczciwością zawsze reaguje na przejawy zła, szanuje godność własną i innych osób, swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, a także dla mienia publicznego i własności prywatnej; chętnie pomaga kolegom zarówno w nauce jak i w innych sprawach życiowych, wykazuje dużą aktywność w działaniu na rzecz zespołu, szkoły lub poza nią;

  2) 2 - zdarzyło się, że uczeń nie postąpił zgodnie z zasadą uczciwości w stosunkach międzyludzkich lub nie zareagował na ewidentny przejaw zła, uchybił godności własnej lub innej osoby, naraził na nieznaczny uszczerbek mienie publiczne albo prywatne, zaśmiecał teren szkoły, odmówił pomocy koledze w nauce lub w innej życiowej sprawie; nie uchyla się od prac na rzecz zespołu i szkoły;

  3) 1 - Uczeń w swoim postępowaniu często nie przestrzega zasady uczciwości zwykle nie reaguje na przejawy zła, nie ma skłonności do poszanowania godności własnej i innych członków szkolnej społeczności, nie wykazuje szacunku do pracy lub własności, niechętnie odnosi się do próśb kolegów o pomoc, często unika pracy na rzecz zespołu lub szkoły;

  4) 0 - Postępowanie ucznia jest sprzeczne z zasadą uczciwości, uczeń jest obojętny wobec przejawów zła, nie szanuje godności własnej i innych ludzi, nie szanuje pracy oraz własności innych, niszczy mienie szkolne lub prywatne, jest agresywny, wszedł w kolizję z prawem.

  7. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.

  1) 3 - Uczeń zawsze sam przestrzega zasad bezpieczeństwa i prawidłowo reaguje na wystąpienie zagrożenia;

  2) 2 - Zdarzyło się, że uczeń spowodował zagrożenie bezpieczeństwa własnego lub innych osób lub zlekceważył takie zagrożenie;

  3) 1 - Często zachowanie ucznia stwarza zagrożenie lub często lekceważy on bezpieczeństwo i nie zawsze reaguje na zwracane uwagi;

  4) 0 - Uczeń prowokuje i stwarza sytuację zagrożenia, lekceważy niebezpieczeństwo i nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag.

  8. Postawy wobec nałogów i uzależnień.

  1) 3 - Nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów, on sam deklaruje, że jest od nich wolny, swoją postawą zachęca innych do naśladowania lub czynnie wspomaga starania innych o wyjście z nałogu czy uzależnienia;

  2) 2 - Jeden raz zdarzyło się, że uczeń palił papierosy i sytuacja taka nie powtórzyła się;

  3) 1 - Uczeń palił papierosy tym samym naraża na uszczerbek nie tylko własne zdrowie ale i dobre imię szkoły;

  4) 0 - Stwierdzono, że uczeń często pali papierosy lub zdarzyło się, że uczeń był pod wpływem alkoholu lub przyjmował narkotyki.

   

  Sposoby i techniki gromadzenia informacji o uczniu

  § 42

  1. Dziennik lekcyjny.

  2. Zeszyt uwag, dzienniczek ucznia jeśli wychowawca uzna, że jest taka potrzeba.

  3. Teczka osiągnięć ucznia (do gromadzenia np. sprawdzianów, arkuszy obserwacji).

   

  Klasyfikacja śródroczna i roczna

  § 43

  1. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza (I i II półrocze)

  2. Klasyfikację śródroczną przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego w trzecim tygodniu miesiąca stycznia.

  3. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne są ustalane przez nauczycieli danych zajęć w tygodniu poprzedzającym tydzień, w którym odbywa się zebranie rady pedagogicznej, na którym rada pedagogiczna zatwierdza wyniki klasyfikacji śródrocznej lub klasyfikacji rocznej.

  4. Uczeń podlega klasyfikacji:

  1) śródrocznej;

  2) rocznej.

  5. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

  6. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z tych zajęć i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

  7. Klasyfikacji rocznej dokonuje się w oddziale klasy programowo najwyższej.

  8. Na klasyfikację roczną składają się:

  1) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych ustalone w oddziale klasy programowo najwyższej;

  2) roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w oddziale klas programowo niższych;

  3) roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona w oddziale klasy programowo najwyższej.

  9. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym klasyfikacji śródrocznej i rocznej dokonuje się z uwzględnieniem ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.

  10. Ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.

  11. Roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do oddziału klasy programowo wyższej, ani na ukończenie szkoły.

  12. Oceny klasyfikacyjne śródroczne i roczne ustala się w stopniach wg następującej skali:

  1) stopień celujący                    - 6;

  2) stopień bardzo dobry           - 5;

  3) stopień dobry                       - 4;

  4) stopień dostateczny             - 3;

  5) stopień dopuszczający         - 2;

  6) stopień niedostateczny         - 1.

  13. Stopnie, o których mowa w ust. 12 pkt 1-5 są ocenami pozytywnymi natomiast negatywną oceną klasyfikacyjną jest ocena ustalona w stopniu. o którym mowa w ust. 12 pkt 6.

  14. Śródroczna i roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom i postępy w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego i efektów kształcenia dla danego etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

  15. Śródroczne i roczne  oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dla mniejszości narodowej dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.

  16. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, po zasięgnięciu opinii nauczyciela zatrudnionego w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego.

  17. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w oddziale klasy programowo wyższej, szkoła w miarę możliwości stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków.

  18. Laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim oraz laureat lub finalista ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej otrzymuje z danych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną roczną ocenę klasyfikacyjną. uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim lub tytuł laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych najwyższą pozytywną końcową ocenę klasyfikacyjną.

   

  Informacja o ocenach klasyfikacyjnych

  § 44

  1. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają obowiązek na miesiąc przed zakończeniem semestru poinformować wychowawców o przewidywanych okresowych i rocznych ocenach niedostatecznych. Wychowawca ma obowiązek poinformować rodziców o ocenach niedostatecznych oraz zagrożeniu nieklasyfikowaniem z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów w formie pisemnej .

  2. Na 1 miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej nauczyciel prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca oddziału informują o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz o  przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania:

  1) ucznia na poszczególnych godzinach zajęć w rozmowie bezpośredniej z wpisem tematu lekcji do dziennika lekcyjnego;

  2) rodziców ucznia w formie pisemnej na wspólnym zebraniu rodziców uczniów poszczególnych oddziałów prowadzących przez wychowawcę oddziału z potwierdzeniem obecności rodziców na zebraniu lub potwierdzeniem odbioru informacji pisemnej przez tych rodziców jeśli rodzice nie uczestniczyli w zebraniu.

  3.  Rodzice nieobecni na zebraniu mają obowiązek w ciągu 3 dni roboczych od odbytego w szkole zebrania przybyć do szkoły, skontaktować się z wychowawcą oddziału (w czasie wyznaczonego dyżuru wychowawcy) i odebrać od wychowawcy za potwierdzeniem odbioru pisemną informację o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie zachowania. W czasie nieobecności wychowawcy oddziału, informację pisemną rodzice odbierają w sekretariacie szkoły.

  4. Jeżeli rodzice nie dopełnią ww. obowiązków, szkoła listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru przesyła pisemna informację o przewidywanych rocznych ocenach z zajęć edukacyjnych  i przewidywanej rocznej ocenie zachowania na adres zamieszkania rodziców. Wysyłanie do rodziców ucznia dwukrotnie listu poleconego ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, który nie został odebrany przez rodziców, uznaje się za odebrany.

   

  Procedura podwyższenia przewidywanej oceny rocznej z zajęć edukacyjnych i zachowania

  § 45

  1. Uczeń, który otrzymał informację o przewidywanych dla niego rocznych ocenach z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz przewidywanej rocznej ocenie zachowania i chciałby uzyskać wyższe oceny niż przewidywane, może zgłosić wniosek w tej sprawie do nauczyciela zajęć edukacyjnych lub wychowawcy w terminie 5 dni od otrzymania informacji.

  2. Nauczyciel zajęć edukacyjnych, których dotyczy wniosek ucznia lub rodzica, ustala termin poprawy oraz formę zadań związanych z programowym materiałem realizowanym w roku na daną ocenę, o którą ubiega się uczeń. W poprawie na wniosek ucznia może uczestniczyć wychowawca i rodzic ucznia.

  3. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

  4. Z przeprowadzonych czynności sprawdzających sporządza się protokół (oddzielny dla każdych zajęć edukacyjnych), który zwiera:

  1) imiona i nazwiska nauczycieli, korzy przeprowadzili czynności sprawdzające;

  2) termin tych czynności;

  3) zadania sprawdzające;

  4) wynik czynności sprawdzających oraz ustaloną ocenę;

  5) podpisy nauczycieli, którzy przeprowadzili czynności sprawdzające.

  5 Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonych czynności sprawdzających stanowi dokumentację w ww. sprawie; do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i informację o jego ustnych odpowiedziach.

  6. Warunkiem uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikowania  z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych jest spełnienie wymagań edukacyjnych podczas poprawy w zakresie danej klasy i na ocenę, o którą ubiega się uczeń.

  7. Jeśli uczeń nie spełni wymagań, otrzymuje roczną ocenę klasyfikowania, która nie może być niższa niż ocena przewidywana.

  8. Poprawa, odniesieniu do zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych, powinna mieć formę zadań praktycznych, a w odniesieniu do pozostałych zajęć edukacyjnych może mieć formę pisemną, ustną, a także zadań praktycznych.

  9. W przypadku wniosku ucznia o podwyższenie rocznej oceny z zachowania wychowawca wspólnie z co najmniej dwoma nauczycielami uczącymi w tej klasie oraz przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego lub jego zastępcą, w obecności zainteresowanego ucznia, ponownie ustalają ocenę zachowania. Przy ustalaniu  należy wziąć pod uwagę argumenty ucznia lub jego rodziców, dotyczące w szczególności innych, nieznanych dotąd osiągnięć pozaszkolnych ucznia.

  10. Dyrektor szkoły wraz z wychowawcą oddziału przeprowadza analizę zasadności przewidywanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania w oparciu o argumentację wychowawcy i obowiązującą dokumentację (opinia zespołu nauczycieli uczących ucznia, opinia zespołu klasowego, opinia ocenianego ucznia) z odwołaniem do kryteriów ocen zachowania, w terminie 5 dni roboczych od dnia wpłynięcia pisemnych zastrzeżeń ucznia lub jego rodziców.

  11. Dyrektor szkoły może powołać zespół nauczycieli uczących dany oddział, do którego uczęszcza uczeń, poszerzony o udział w pracach zespołu: pedagoga, psychologa, uczniów samorządu klasowego (najmniej 3 przedstawicieli), celem dodatkowej analizy proponowanej przez wychowawcę oddziału oceny zachowania. Dyrektor szkoły jest przewodniczącym tego zespołu.

  12. Argumenty nauczycieli oraz uczniów mogą przekonać wychowawcę oddziału o zmianie przewidywanej oceny. Wychowawca oddziału może zmienić lub utrzymać przewidywaną ocenę zachowania po analizie przeprowadzonej z dyrektorem lub po analizie przeprowadzonej w ww. zespole.

  13. Z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny sporządza się protokół, który zwiera:

  1) imiona i nazwiska uczestników, którzy brali udział w analizie proponowanej oceny;

  2) termin spotkania zespołu;

  3) ostateczną ocenę zachowania przewidywaną przez wychowawcę oddziału;       

  4) podpisy osób uczestniczących w spotkaniu.

  14. Pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców oraz protokół z przeprowadzonej analizy zasadności proponowanej oceny stanowią dokumentację w ww. sprawie.

  15. Z przeprowadzonego postępowania wychowawca lub nauczyciel sporządza krótką notatkę potwierdzona przez ucznia podpisem.

  16. Wniosek, o którym mowa w powyższych ustępach może także złożyć rodzic ucznia.

  17. Ustalenie ocen rocznych z zajęć edukacyjnych i zachowania musi nastąpić najpóźniej na jeden dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.

   

  Odwołanie od rocznych ocen klasyfikacyjnych

  § 46

  1. Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przyjętymi przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.  

  2. Zastrzeżenie zgłasza się od dnia ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

  3. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny dyrektor zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy o systemie oświaty wstrzymuje wykonanie uchwały rady pedagogicznej w części dotyczącej danego ucznia, a o wstrzymaniu powiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór uchyla uchwałę po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę.

  4. Dyrektor szkoły po wstrzymaniu wykonania uchwały ma obowiązek  powołać komisję, która przeprowadza postępowanie wyjaśniające, jak również ustny i pisemny sprawdzian wiadomości i umiejętności oraz ustala roczną ocenę z zajęć edukacyjnych lub zachowania.

  5. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia względnie ustalenie nowej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania winno odbyć się:

  1) zaraz po wpłynięciu wniosku i jego rozpatrzeniu (jeszcze w czerwcu) dla uczniów kończących szkołę podstawową;

  2) na początku ostatniego tygodnia ferii letnich dla uczniów, którzy mają uzyskać świadectwa promocyjne.

  6. Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

  7. Termin sprawdzianu, o którym mowa uzgadnia się z rodzicami i uczniem. Termin, o którym mowa w ust. 5 nie może przekroczyć 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.

  8. W skład komisji, wchodzą:

  1) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

  a. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji,

  b.  nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

  c. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;

  2) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

  a. dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - jako przewodniczący komisji

  b. wychowawca oddziału,

  c. nauczyciel  prowadzący  zajęcia edukacyjne w danym oddziale,

  d. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

  e. przedstawiciel rady rodziców,

  f. pedagog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole,

  g. psycholog, jeżeli jest zatrudniony w tej szkole.

  9. W szczególnie uzasadnionych przypadkach nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną lub innych osób prośbę. Dyrektor szkoły powołuje wtedy innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

  10. Roczna ocena klasyfikacyjna zachowania ustalona jest w drodze głosowania członków komisji zwykłą większością głosów w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

  11. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

  1)  w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

  a. skład komisji,

  b. termin sprawdzianu,

  c. nazwa zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany sprawdzian,

  d. imię i nazwisko ucznia,

  e. zadania (pytania) sprawdzające,

  f. wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę.

  2) Do protokołu dołącza się pisemną pracę ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia;

  3) w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania:

  a. skład komisji,

  b. termin posiedzenia komisji,

  c. imię i nazwisko ucznia,

  d. wynik głosowania,

  e. ustaloną ocenę z zachowania wraz z uzasadnieniem.

  4) Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

  12. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

  13. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego (termin do zgłoszenia zastrzeżenia wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego) jest ostateczna.

   

  Egzamin poprawkowy

  § 47

  1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy na wniosek własny lub jego rodziców.

  2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin
  poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

  3. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z     których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych

  4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu        ferii letnich.

  5. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:

  1) dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły - przewodniczący komisji;

  2) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;

  3) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

  6. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela pracującego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

  7. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

  1) skład komisji;

  2) termin egzaminu poprawkowego;

  3) nazwę zajęć edukacyjnych;

  4) imię i nazwisko ucznia;

  5) pytania egzaminacyjne;

  6) wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskane oceny.

  8. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

  9. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później jednak niż do końca września.

  10. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do oddziału klasy programowo wyższej i powtarza odpowiednio oddział klasy.

  11. Rada pedagogiczna uwzględniając możliwości ucznia może 1 raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do oddziału klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych  albo z zajęć z języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języka regionalnego, pod warunkiem że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.

  12. Roczna ocena klasyfikacyjna ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest ostateczna.

   

  Egzamin klasyfikacyjny

  § 48

  1. Uczeń, który uzyskał roczną ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych nie otrzymuje promocji do oddziału klasy następnej lub nie kończy gimnazjum.

  2. Uczeń powtarza ostatni oddział klasy Szkoły i przystępuje w roku szkolnym, w którym powtarza oddział klasy do egzaminu.

  3. Uczeń kończy szkołę jeżeli uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych w oddziale klasie trzeciej wyższe od oceny niedostatecznej i przystąpił do egzaminu gimnazjalnego w ostatnim roku nauki.

  4. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jeżeli brak  jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

  5. Wychowawca ma obowiązek zawiadomić ucznia i jego rodziców o zagrożeniu nieklasyfikowaniem.

  6. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

  7. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności  może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.

  8. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

  1)  realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

  2) spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

  9. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia spełniającego obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Nie ustala się dla niego oceny z zachowania.

  10. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

  11. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych zajęć edukacyjnych przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej Komisja powołana przez dyrektora szkoły.

  12. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

  13. Termin egzaminu ustala dyrektor z uczniem i jego rodzicami.

  14. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia który jest nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności lub z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub realizuje indywidualny tok nauki przeprowadza komisji, w skład której wchodzą:

  1) nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jako przewodniczący komisji;

  2) nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.

  15.  Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, który realizuje obowiązek szkolny/nauki poza szkołą lub przechodzi ze szkoły jednego typu do szkoły innego typu przeprowadza komisja w skład której wchodzą:

  1) dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły– jako przewodniczący komisji;

  2) nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych , z których jest przeprowadzany ten egzamin.

  16. W charakterze    obserwatorów   mogą   być    obecni    rodzice    ucznia.

  17.  Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą oraz z jego rodzicami liczbę zajęć edukacyjnych, z której uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.

  18. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

  1) imiona i nazwiska nauczycieli egzaminujących lub skład komisji;

  2) termin egzaminu klasyfikacyjnego;

  3) nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin;

  4) imię i nazwisko ucznia;

  5) zadania i ćwiczenia egzaminacyjne;

  6) wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

  19. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

  20. W przypadku nie klasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany".

  21. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna (z wyjątkiem uczniów, którzy w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego otrzymali ocenę niedostateczną).

  22. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

   

  Komisyjny egzamin klasyfikacyjny

  § 49

  1. Komisyjny egzamin klasyfikacyjny, na podstawie którego dziecko spełniające obowiązek szkolny poza szkołą:

  1)  zostaje przyjęte do jednej z klas szkoły podstawowej lub gimnazjum;

  2) może otrzymać świadectwo ukończenia szkoły podstawowej lub gimnazjum. Wyznacza – w terminie uzgodnionym z tym dzieckiem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) – dyrektor szkoły, który wyraził zgodę na spełnianie obowiązku szkolnego poza szkołą.

  2. Dla przeprowadzenia komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:

  1) dyrektor szkoły – jako przewodniczący;

  2) egzaminatorzy przedmiotów obowiązkowych przewidzianych planem nauczania odpowiedniej klasy szkoły podstawowej lub gimnazjum. W egzaminie mogą uczestniczyć – w charakterze obserwatorów – rodzice dziecka.

  3. Komisyjny egzamin klasyfikacyjny nie obejmuje przedmiotów: technika, plastyka, muzyka, wychowanie fizyczne. Uczniowi składającemu komisyjny egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

  4. Tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego, a w szczególności liczbę przedmiotów, z których dziecko może być egzaminowane w ciągu jednego dnia, ustala przewodniczący komisji w uzgodnieniu z rodzicami dziecka.

  5. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

  6. Pytania egzaminacyjne ustalają egzaminatorzy w porozumieniu z przewodniczącym komisji. Stopień trudności pytań powinien być różny i odpowiadać kryteriom ocen.

  7. Na podstawie przeprowadzonego komisyjnego egzaminu klasyfikacyjnego egzaminatorzy w porozumieniu z przewodniczącym komisji ustalają ocenę według skali ocen przyjętej w szkole.

   

  Ogólne zasady oceniania wewnątrz szkolnego

  § 50

  1. Nauczyciel ma prawo przeprowadzić nie zapowiedzianą kartkówkę (lub odpytać ucznia) tylko z ostatniej lekcji.

  2. Sprawdziany i prace klasowe (z działów programowych) nauczyciel zapowiada siedem dni wcześniej oraz zapisuje ołówkiem adnotację w dzienniku.

  3. Nauczyciel oddaje uczniom poprawione i ocenione sprawdziany oraz prace klasowe w ciągu siedmiu dni.

  4. W dzienniku (przy ocenach ze sprawdzianu) nauczyciel wpisuje notkę dotyczącą zakresu materiału, z którego był sprawdzian lub praca klasowa.

  5. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice otrzymują do wglądu.

  6. Uczeń ma prawo w ciągu siedmiu dni poprawić ocenę niedostateczną lub dopuszczającą.

  7. Za pierwszy brak pracy domowej nauczyciel wpisuje do zeszytu (ćwiczeń) ucznia odpowiednią notatkę, którą podpisują rodzice.

  8. W przypadku ponownego braku tego samego zadania domowego, nauczyciel wpisuje do dziennika i do zeszytu (ćwiczeń) ocenę niedostateczną.

   

  Promowanie

  § 51

  1. Uczeń oddziału klasy I- III Szkoły Podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do oddziału klasy programowo wyższej.

  2. Na wniosek wychowawcy oddziału i po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału rada pedagogiczna możne postanowić o powtarzaniu oddziału klasy przez ucznia oddziału  klasy I- III Szkoły Podstawowej. Decyzja rady pedagogicznej uzasadniona jest poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia.

  3. Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału lub na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia oddziału klasy  I- II Szkoły Podstawowej do oddziału klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.

  4. Począwszy od oddziału klasy czwartej uczeń otrzymuje promocję do oddziału klasy następnej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

  5. O promowaniu do oddziału klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte w indywidualnym programie edukacyjno- terapeutycznym.

  6. Począwszy od oddziału klasy IV uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania, otrzymuje promocję do oddziału klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

  7. Uczeń, który realizował obowiązek szkolny poza szkołą, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

  8. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub  etykę do średniej ocen wlicza się także roczne oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

  9. Ocena z religii lub etyki umieszczana jest na świadectwie szkolnym bezpośrednio po ocenie z zachowania.

  10. Ocena z religii (etyki) nie ma wpływu na promowanie ucznia do następnego oddziału klasy.

  11. Jeśli uczeń nie uczestniczył ani w zajęciach z religii, ani z etyki, na świadectwie szkolnym w miejscu przeznaczonym na ocenę z przedmiotu należy wstawić kreskę („religia/etyka —————-), bez jakichkolwiek dodatkowych adnotacji.

  12. W przypadku gdy uczeń uczęszczał na zajęcia religii i etyki, do średniej ocen wlicza się ocenę ustalona jako średnia z rocznych ocen klasyfikacyjnych uzyskanych z tych zajęć. Jeżeli ustalona w ten sposób ocena nie jest liczbą całkowitą, ocenę tę należy zaokrąglić do liczby całkowitej w górę.

  13. Uczeń kończy szkołę jeżeli:

  1) w wyniku klasyfikacji końcowej otrzymał ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych pozytywne, końcowe oceny klasyfikacyjnego;

  2)  przystąpił do sprawdzianu kończącego naukę w szkole podstawowej

  14. Uczeń kończy szkołę  z wyróżnieniem jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią końcowych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4, 75 oraz co najmniej bardzo dobrą końcową ocenę klasyfikacyjną zachowania.

  15. Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne, religię lub  etykę do średniej ocen wlicza się także końcowe oceny klasyfikacyjne uzyskane z tych zajęć.

  16. Uczeń, który nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 13 powtarza ostatni oddział klasy i przystępuje do sprawdzianu w roku szkolnym, w którym ten oddział klasy powtarza.

  17. Rada Pedagogiczna uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych z obowiązkowych zajęć albo zajęć z języka mniejszości narodowej pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w oddziale klasy programowo wyższej.

  Rozdział 9

  Uczniowie, ich prawa i obowiązki, nagrody i kary

   §  52

  1. Prawa i obowiązki ucznia określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego oraz statut.

  2. Uczeń ma prawo do:

  1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
  2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających bezpieczeństwo i poszanowanie jego godności;
  3. korzystanie z doraźnej pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami;
  4. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
  5. swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
  6. rozwijanie zainteresowań, zdolności i talentów;
  7. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
  8. pomocy w przypadku trudności w nauce;
  9. korzystanie z poradnictwa psychologiczno – pedagogicznego;
  10. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;
  11. wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszenia się w organizacjach działających w szkole;
  12. nauki religii na podstawie ustnej deklaracji rodzica i opiekuna;
  13. Uczniowie mają prawo poprzez działalność samorządową, pod opieką wychowawcy organizować imprezy klasowe i szkolne:
  14. Uczeń ma prawo w szczególnych przypadkach orzeczonych przez lekarza i Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną, ze względu na stan zdrowia, do nauczania indywidualnego w domu;
  15. Każdy uczeń ma prawo do uzyskania pomocy w nauce ze strony nauczyciela, wychowawcy, pedagoga szkolnego, samorządu klasowego, rady rodziców - zarówno w przypadku zagrożenia oceną niedostateczną, jak i chęci ugruntowania i poszerzenia swoich wiadomości i rozwoju zainteresowań;
  16. Uczeń ma prawo do reprezentowania szkoły na konkursach, przeglądach i zawodach;
  17. Uczeń ma prawo do pomocy pracowników szkoły w każdej trudnej sytuacji (osobistej, materialnej, dydaktycznej);
  18. Uczeń ma prawo do dowolnego stroju codziennego przy zachowaniu następujących ustaleń:
  1. w doborze ubioru, fryzury, biżuterii należy zachować umiar, pamiętając że szkoła jest miejscem pracy,
  2. na terenie budynku szkolnego uczeń zobowiązany jest nosić obuwie zmienne sportowe,
  3. uczeń ma obowiązek przestrzegać zasad higieny osobistej oraz etyki,
  4. wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu;

  19) składania skarg na piśmie w przypadkach gdy naruszono jego godność osobistą, nietykalność cielesną i złamane zostały jego prawa. Skarga powinna zostać złożona do dyrektora szkoły i powinna zawierać opis, miejsce i datę zdarzenia;

  20) dostosowania warunków pisania egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i własnych możliwości na podstawie opinii poradni pedagogiczno-psychologicznej i wniosku rodziców;

  21) ochrony danych osobistych ( informacje o stanie zdrowia, wynikach testów psychologicznych, o rodzinie – status materialny, społeczny, rozwód, alkoholizm, status ucznia nietykalności osobistej;

  22) równego traktowania w sytuacji konfliktu ucznia i nauczyciela;

  3. Uczeń ma obowiązek

  1)  Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień  zawartych w statusie, a zwłaszcza:

  a. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli  i innych pracowników szkoły,

  b. szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób,

  c. przeciwstawiać się przejawom brutalności,

  d. dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów,

  e. dbać o dobro, ład i porządek w szkole,

  f. brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymogami nauczyciela przedmiotu,

  g. przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia.

  h. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły,

  i. dbać o higienę osobistą, schludny wygląd, estetyczną fryzurę, czystą odzież i zmienne obuwie,

  j. stosować się do przyjętych w szkole zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

  2) Uczniom zabrania się wnoszenia  na teren szkoły środków zagrażających życiu i zdrowiu takich jak: alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze i inne środki odurzające;

  3) Uczniowie mają obowiązek szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń. Za wyrządzoną szkodę odpowiada materialnie uczeń, który ją wyrządził lub grupa uczniów przebywająca w miejscu jej dokonania;

  4) Dyżurni klasowi dbają o przygotowanie sali do zajęć lekcyjnych oraz kontrolują jej stan po skończonych zajęciach;

  5) Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw;

  6) Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica;

  7) Uczeń ma obowiązek usprawiedliwić każdą nieobecność niezwłocznie po przyjściu do szkoły, nie później jednak niż w ciągu 2 tygodni licząc od ostatniego dnia obecności. Po ty terminie nieobecności mogą być uznane przez wychowawcę za nieusprawiedliwione;

  8) Każdy uczeń powinien zaznaczać szacunek dla świąt państwowych i szkolnych poprzez nałożenie stroju galowego;

  9) Strój ucznia powinien być czysty, schludny oraz adekwatny do zajęć w jakich uczeń uczestniczy tak by nie zagrażało to bezpieczeństwu jego i innych uczniów.

  10) W szkole obowiązuje zmienne obuwie, które powinno być wygodne, dobrze trzymające się nogi.

  11) Zajęciami wymagającymi określonego stroju są w szczególności:

  a. zajęcia wychowania fizycznego, na których obowiązuje biała bawełniana koszulka i krótkie spodenki lub dres oraz sportowe obuwie;

  12) W czasie zajęć wychowania fizycznego, zajęć praktycznych, w tym laboratoryjnych:

  a. uczniowie mający długie włosy muszą mieć je związane;

  b.  należy zdjąć ozdoby takie jak biżuteria, itp.

  13) W czasie uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy, na który składa się biała bluzka lub koszula i ciemne – czarne lub granatowe – długie spodnie lub spódnica oraz ciemne półbuty.

  14) Wygląd stroju codziennego ucznia, obowiązują kolory stonowane:

  a. koszulki, t-shirty, koszule, bluzy, swetry w stonowanych kolorach, niezawierające nadruków wulgarnych, promujących używki, niezawierające treści faszystowskich, komunistycznych i rasistowskich oraz obrażających uczucia religijne,

  1. zakazane jest noszenie koszulek bez rękawków czy koszulek typu bokserka,
  2. spodnie długie klasyczne, jeansy bądź dresy,
  3. w sezonie letnim dopuszczalne są spodnie krótkie,
  4. zakaz noszenia klapek.
  1. Wygląd stroju codziennego uczennicy, obowiązują kolory stonowane:
  1. koszulki, t-shirty, koszule, bluzy, swetry w stonowanych kolorach, niezawierające nadruków wulgarnych, promujących używki, niezawierające treści faszystowskich, komunistycznych i rasistowskich oraz obrażających uczucia religijne,
  2. zakazane jest noszenie bluzek na ramiączkach i koszulek bez rękawków,
  3. spodnie , spódnice, sukienki,
  4. w sezonie letnim dopuszczalne są spodnie krótkie,
  5. zakaz noszenia klapek.

  16) Uczeń który posiada telefon komórkowy i inny sprzęt elektroniczny może go wnieść na teren szkoły na własną odpowiedzialność ale zabronione jest korzystanie z niego na terenie szkoły.

  § 53

  1. W Zespole Szkół w Ugoszczy funkcjonują opracowane Procedury postępowania w przypadku ujawnienia nieletniego ucznia:
  1. będącego pod wpływem alkoholu;
  2. wobec którego istnieje podejrzenie użycia narkotyku;
  3. którego zachowanie wskazuje na demoralizację;
  4. sprawy przemocy w szkole;
  5. małoletniej ofiary przemocy w szkole

   

  Tryb składania skarg w przypadku naruszenia praw ucznia

  § 54

  1. Uczeń, którego prawa zostały naruszone ma prawo wniesienia skargi do wychowawcy oddziału.

  2. Skarga może być także wniesiona bezpośrednio do dyrektora szkoły.

  3. Skarga może być wniesiona indywidualnie przez ucznia , grupę uczniów bądź za pośrednictwem samorządu uczniowskiego.

  4. Skargi mogą być wnoszone pisemnie i ustnie.

  5. Skargi i wnioski nie należące do kompetencji szkoły przekazywane są do wnoszącego ze wskazaniem właściwego adresata.

  6. Wnioski i skargi nie zawierające imienia i nazwiska wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.

  7. Z wyjaśnienia skargi/wniosku należy sporządzić dokumentację w postaci notatki służbowej o sposobach załatwienia sprawy i wynikach postępowania wyjaśniającego.

  8. Wnoszący skargę otrzymuje informację pisemną odpowiedź o sposobie rozstrzygnięcia sprawy.

  9. Jeśli sprawa tego wymaga, pisemną informację o sposobie rozstrzygnięcia sprawy, otrzymuje również organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

  10. Za jakość i prawidłowe wykonanie, załatwienie skargi/wniosku odpowiadają osoby, na które dekretowano skargę.

  11. Rozpatrzenie każdej skargi winno odbyć się w możliwie najszybszym terminie.

  § 55

  1. Za  szczególne  osiągnięcia,  dokonania  i  wzorową  postawę  uczniowie  mogą  otrzymać, oprócz określonych odrębnymi przepisami prawa, następujące nagrody:

  1)  pochwałę wychowawcy lub nauczyciela wpisaną do dziennika;

  2)  pochwałę dyrektora wobec danego oddziału lub całej społeczności uczniowskiej;

  3)  dyplom lub nagrodę książkową;

  4)  list gratulacyjny do rodziców.

  2. Uczeń,  na  wniosek  organów  szkoły,  może  również  otrzymywać  inne  nagrody  niż wymienione w statucie. Organ wnioskujący o nagrodę ustanawia tę nagrodę i określa regulamin jej przyznawania.

  3. Nagrody i wyróżnienia  przyznaje dyrektor na umotywowany  wniosek  poszczególnych wychowawców  i  nauczycieli,  przewodniczącego  samorządu  uczniowskiego, przewodniczącego rady rodziców lub z własnej inicjatywy. 

  4. Do przyznanej nagrody uczeń lub jego rodzice może wnieść uzasadnione zastrzeżenie do dyrektora szkoły w terminie siedmiu dni od ogłoszenia jej przyznania.

  •  56

  1. Za czyn niezgodny z obowiązującymi przepisami lub inne naruszenie zasad współżycia społecznego uczeń może być ukarany.

  2. Ustala się następujące rodzaje kar wymierzanych uczniom:

  1)  upomnienie udzielane uczniowi ustnie albo pisemnie przez wychowawcę;

  2)  upomnienie lub nagana dyrektora szkoły;

  3) przeniesienie przez dyrektora do równoległego oddziału (o ile jest to możliwe w danym roku szkolnym);

  4)  obniżenie oceny zachowania;

  5)  zawieszenie prawa do reprezentowania szkoły na zewnątrz;

  6)  wystosowanie przez dyrektora wniosku do kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły.

  3. Kary  są  wymierzane  przez  osoby  wskazane  w  ust.  2  z  własnej  inicjatywy  lub  na umotywowany wniosek poszczególnych nauczycieli lub rady pedagogicznej.

  4. Wystosowanie przez dyrektora wniosku do kuratora o przeniesienie do innej szkoły może nastąpić w przypadkach:

  1)  rażącego naruszenia przez ucznia zasad współżycia społecznego, a w szczególności:

  a. dokonania kradzieży, rozboju, pobicia lub zranienia człowieka,

  b. podejmowania działań i prezentowania zachowań mogących mieć demoralizujący wpływ na innych uczniów jak posiadanie, sprzedaż, rozprowadzanie lub zażywanie narkotyków, posiadanie lub spożycie alkoholu na terenie szkoły lub w czasie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych,

  c. przebywanie  na  zajęciach  szkolnych  w  stanie  nietrzeźwym  lub  pod  wpływem środków odurzających,

  d. dopuszczania się przez ucznia aktów wandalizmu,

  e. postępowania  uwłaczającego  godności  własnej  ucznia  lub  innych  członków społeczności szkolnej lub też godzącego w dobre imię szkoły,

  f. za nielegalne wykorzystanie nagrania fragmentu lub całości przebiegu lekcji lub innych zajęć szkolnych w internecie i innych środkach masowego przekazu;

  2) systematycznego  opuszczania  przez  ucznia  obowiązkowych  zajęć  bez usprawiedliwienia, mimo podjętych przez szkołę działań wychowawczych;

  5. Szkoła ma obowiązek powiadomienia rodziców ucznia o zastosowanej wobec niego karze z podaniem przyczyn zastosowania takiego środka wychowawczego.

  § 57

  1. Uczniowi  i  jego  rodzicom  przysługuje  prawo  odwołania  w  formie  pisemnej  od  kary wymierzonej:

  1)  przez dyrektora do organu wskazanego w pouczeniu, za pośrednictwem dyrektora;

  2)  przez wychowawcę do dyrektora za pośrednictwem wychowawcy.

  2. Wychowawca,  uznając  odwołanie  za  uzasadnione,  może  uchylić  wymierzoną  karę, informując o tym dyrektora. 

  3. Dyrektor rozpatruje odwołanie w ciągu 7 dni i ustosunkowuje się do niego. 

  4. Zmiana decyzji o nałożonej karze następuje również w drodze decyzji.

  5. W razie nie uznania odwołania dyrektor przekazuje po 7 dniach akta sprawy do organu odwoławczego, informując o tym wnioskodawcę na piśmie. Decyzja wydana przez organ odwoławczy jest ostateczna.

  Rozdział 10

  Oddział przedszkolny

  Cele i zadania oddziału przedszkolnego

  § 58

  1. Oddział  przedszkolny  zapewnia  dzieciom  możliwość  wspólnej  zabawy  i  nauki  w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

  2. Celem wychowania przedszkolnego jest: 

  1) wspomaganie  dzieci  w  rozwijaniu  uzdolnień  oraz  kształtowanie  czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

  2) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów  i porażek;

  3) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;

  4) stwarzanie  warunków  sprzyjających  wspólnej  i  zgodnej  zabawie  oraz  nauce  dzieci  o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

  5) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych;

  6) wprowadzenie  dzieci  w  świat  wartości  estetycznych  i  rozwijanie  umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

  7) kształtowanie  u  dzieci  poczucia  przynależności  społecznej  (do  rodziny,  grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej. 

  3. Cele realizowane są poprzez realizację zadań jak:

  1)  kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych;

  2)  wdrażanie dzieci do utrzymywania ładu i porządku;

  3) wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznaniu  i rozumieniu siebie i swojego otoczenia;

  4) kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej;

  5)  nabywanie przez dziecko kompetencji językowych;

  6)  wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych;

  7) budzenie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną;

  8) wspomaganie  rozwoju  intelektualnego  dziecka  z  wykorzystaniem  jego  własnej inicjatywy;

  9)  wychowanie dla poszanowania dla otaczającej przyrody;

  10)  wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne;

  11)  prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju wychowanka;

  12)  zapewnienie opieki dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

  4. W  zakresie  udzielania  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  zadania  realizowane  są  w formie:

  1)  zajęć kompensacyjnych i logopedycznych;

  2)  zajęć dla rodziców;

  3) porad, konsultacji, warsztatów dla rodziców i nauczycieli udzielanych w zależności od potrzeb przez pedagoga, logopedę.

  § 59

  1. Opiekę nad dziećmi w trakcie całego ich pobytu w oddziale przedszkolnym sprawują nauczyciele.

  2. Rozkład  dnia  uwzględnia  równomiernie  rozłożenie  zajęć  w  ciągu  całego  pobytu  w oddziale przedszkolnym i ich różnorodność, w tym pobyt na świeżym powietrzu.

  3. Sala zajęć posiada właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie.

  4. Stoliki,  krzesła  i  wyposażenie  sali  dostosowane  są  do  wzrostu  dzieci  i  rodzaju  ich działalności.

  5. W trakcie zajęć poza terenem szkoły w tym m.in. wycieczki dydaktycznej lub rekreacyjnej (spaceru)  opiekę  nad  dziećmi  sprawuje  nauczyciel  prowadzący  zajęcia  w  oddziale przedszkolnym.

  § 60

  1. Oddziały przedszkolne zachowują odrębności programowe, a kształcenie i wychowanie jest zorganizowane na zasadach określonych dla przedszkoli.

  2. W  szkole  może  być  więcej  niż  jeden  oddział  przedszkolny,  realizujący  program wychowania przedszkolnego.

  3. Czas  trwania  zajęć  dydaktycznych  jest  dostosowany  do  rozwoju  i  potrzeb psychofizycznych dzieci – nie dłuższy niż 30 minut.

  4. Dziecko,  któremu  odroczono  rozpoczęcie  spełniania  obowiązku  szkolnego,  może uczęszczać  do  oddziału  przedszkolnego  do  końca  roku  szkolnego  w  tym  roku kalendarzowym, w którym kończy 7 lat.

  5. Rekrutację do oddziału przedszkolnego określają odrębne przepisy.

  § 61

  1. Oddział przedszkolny zapewnia dziecku realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

  2. Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej, wynosi 25 godzin tygodniowo  i 5 godzin dziennie.

  3. Za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym nie pobiera się opłat.

  4. Organizację pracy oddziału przedszkolnego określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora.

  5. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem  uwzględniając  zasady  ochrony  zdrowia  i  higieny  pracy,  potrzeb  i  zainteresowania  dzieci  oraz  oczekiwania  rodziców  ustalają  szczegółowy  plan  pracy oddziału.

  § 62

  1. Dziecko do oddziału przedszkolnego przyprowadzają i odbierają rodzice.

  2. Dziecko może być przyprowadzane i odbierane przez inne osoby pełnoletnie upoważnione na piśmie przez rodziców.

  3. Osoby upoważnione do przyprowadzania i odbierania dziecka z oddziału przedszkolnego muszą zapewnić dziecku pełne bezpieczeństwo.

  § 63

  1. Nauczyciel prowadzący zajęcia w oddziale przedszkolnym jest odpowiedzialny za:

  1)  jakość oraz wyniki pracy, dydaktycznej i wychowawczej;

  2)  bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych im wychowanków podczas zajęć;

  3) pobudzanie  procesów  rozwojowych  do  optymalnej  aktywizacji  dzieci  poprzez wykorzystywanie ich kreatywności;

  4) planowanie  i  prowadzenie  pracy  dydaktyczno-wychowawczej  w  oparciu  o dopuszczony do użytku w szkole program wychowania przedszkolnego;

  5) współpracę  z  pedagogiem  oraz  z  innymi  specjalistami  służącymi  pomocą  w rozwiązywaniu problemów;

  6) prowadzenie dokumentacji swojej pracy oraz prowadzenie obserwacji pedagogicznej służącej poznawaniu swoich wychowanków;

  7) indywidualizację i otoczenie opieką każdego z wychowanków i dostosowują metody  i formy pracy do jego możliwości.

  2. Z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej  nauczyciel  oddziału  przedszkolnego  przeprowadza  analizę  gotowości wszystkich dzieci 6-letnich do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

  3. Nauczyciel na początku roku szkolnego zapoznaje rodziców ze statutem.

  4. Nauczyciel stale doskonali metody pracy z dziećmi, podnosi swoją wiedzę pedagogiczną, rozwija i doskonali swój warsztat pracy, uczestniczy w różnych formach doskonalenia zawodowego.

  § 64

  1. W oddziale przedszkolnym prowadzona jest systematyczna współpraca z rodzicami w celu jednolitego oddziaływania wychowawczego.

  2. W ramach tej współpracy nauczyciel oddziału przedszkolnego:

  1)  udziela rodzicom rzetelnych informacji o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju;

  2) systematycznie  informuje  rodziców  o  zadaniach  wychowawczych  i  kształcących realizowanych w oddziale przedszkolnym;

  3) zapoznaje rodziców z podstawą programową wychowania przedszkolnego i włącza ich do kształtowania u dziecka określonych tam wiadomości i umiejętności;

  4) informuje rodziców o sukcesach i kłopotach ich dzieci, a także włącza ich do wspierania osiągnięć rozwojowych dzieci i łagodzenia trudności na jakie natrafiają;

  5) zachęca  rodziców  do  współdecydowania  np.  wspólne  organizowanie  wydarzeń,  w których biorą udział dzieci.

  § 65

  1. Rodzic zobowiązany jest do:

  1)  przestrzegania zasad funkcjonowania oddziału przedszkolnego;

  2) współdziałania z wychowawcą oddziału przedszkolnego w zakresie wszystkich spraw związanych funkcjonowaniem w oddziale przedszkolnym;

  3) punktualnego  przyprowadzania  oraz  odbierania  dziecka  z  oddziału  przedszkolnego osobiście lub przez osoby upoważnione na piśmie zapewniające pełne bezpieczeństwo dziecku;

  4)  informowania o nieobecności dziecka – zgodnie z przyjętymi zasadami;

  5) przyprowadzania do przedszkola wyłącznie dziecka zdrowego.

  2. Obecność  na  zebraniach  ogólnych  i  spotkaniach  indywidualnych  rodzice  potwierdzają własnoręcznym podpisem.

  3. Rodzice mają prawo do:

  1) znajomości  zadań  wynikających  z  programu  wychowania  przedszkolnego realizowanego w oddziale przedszkolnym;

  2) wybierania swojej reprezentacji w formie rady oddziałowej, o jakiej mowa w art. 83 ust. 2 ustawy;

  3) rzetelnej informacji dotyczącej dziecka – jego zachowania i rozwoju, oraz możliwości uzyskania dla niego pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

   

  Rozdział 11

  Oddziały gimnazjalne

  § 66

  1. Szkoła umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez:

  1) stwarzanie  uczniom  właściwych  warunków  do  nabywania  i  utrwalania  wiedzy  i umiejętności;

  2)  realizowanie podstawy programowej dla gimnazjum;

  3)  zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

  4) organizację nauczania indywidualnego dla uczniów stale lub okresowo niezdolnych do pobierania nauki w warunkach szkolnych.

  2. Szkoła umożliwia rozwijanie zainteresowań i talentów uczniów poprzez:

  1)  kształcenie postawy dociekliwości i refleksyjności;

  2)  atrakcyjny i nowatorski proces nauczania;

  3)  realizację programów autorskich;

  4)  organizację indywidualnego toku nauczania dla uczniów szczególnie uzdolnionych;

  5) organizację konkursów, kółek zainteresowań i innych zajęć w ramach posiadanych przez  gimnazjum środków;

  6)  współpracę z ośrodkami kulturalnymi, sportowymi itp.

  3. Szkoła zgodnie z ustalonym programem wychowawczym realizuje zadania wychowawcze kładąc nacisk by uczeń:

  1) służył  idei  demokracji  w  Polsce,  był  patriotą,  znał  swój  kraj,  był  przywiązany  do tradycji, kultury i symboli narodowych oraz dbał o piękno i czystość języka ojczystego;

  2) wykazywał  postawę  obywatelską,  nacechowaną  zdolnością  do  dostrzegania  spraw własnego  środowiska  oraz  podejmował  działania  na  rzecz  rozwiązywania  jego problemów;

  3) doceniał wartości systemu parlamentarnego tj. sprawiedliwość społeczną, demokrację, pluralizm i podejmował działania na rzecz ich umacniania;

  4)  dostrzegał problemy innych i udzielał im pomocy, gdy zaistnieje taka potrzeba;

  5) przejawiał umiejętności współżycia w zespole, był życzliwy, uprzejmy i odznaczał się wysoką kulturą osobistą;

  6) miał  ukształtowane  różnorodne  zainteresowania,  pragnął  je  rozwijać  oraz  potrafił  w sposób wartościowy spędzić wolny czas;

  7) cenił życie i zdrowie własne oraz innych, potrafił podejmować działania na rzecz jego ochrony,  uprawiał  sport,  był  przekonany  o  szkodliwości  nałogów  i  patologii społecznych;

  8) cenił  i  szanował  pracę,  a  powierzone  sobie  obowiązki  wykonywał  sumiennie  i odpowiedzialnie oraz potrafił krytycznie ocenić wyniki własnej pracy.

  4. Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny poprzez stałą współpracę z rodzicami ucznia we wszystkich sferach, dbając o udzielanie wszelkich niezbędnych informacji.

  § 67

  1. Podstawową jednostką organizacji klas gimnazjalnych w szkole jest oddział.

  2. Dopuszcza się możliwość podziału istniejących już oddziałów na oddziały mniej liczne oraz  łączenia  oddziałów  ze  względów  organizacyjnych  po  uzyskaniu  zgody  organu prowadzącego.

  3. W  przypadku  podziału  istniejących  oddziałów  należy  zachować  następujący  tryb postępowania:

  1) dokonywane zmiany należy konsultować z zainteresowanymi uczniami i ich rodzicami w celu wyjaśnienia przyczyny i ustalenia sposobu dokonania zmian;

  2) do nowych oddziałów przenosić w pierwszej kolejności tych uczniów, którzy wyrażą chęć przeniesienia;

  3) w przypadku braku uczniów chętnych do przeniesienia o umieszczeniu w danym oddziale decydują wychowawcy klas w porozumieniu z dyrektorem.

  4. Rodzice ucznia mają prawo wnioskowania do dyrektora o przeniesienie swojego dziecka do  oddziału  równoległego.  Dyrektor  może  wyrazić  zgodę  biorąc  pod  uwagę  kryteria określone w ust. 3.

  § 68

  Organizację obowiązkowych i dodatkowych zajęć określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez dyrektora we współpracy z nauczycielami, na podstawie  zatwierdzonego  arkusza  organizacyjnego  z  uwzględnieniem  zasad  ochrony zdrowia i higieny pracy.

   

  •  69

  1. Uczniowie  klas  gimnazjalnych  korzystają  z  biblioteki  szkolnej  na  takich  samych warunkach jak pozostali uczniowie.

  2. Uczniowie  klas  gimnazjalnych  korzystają  ze  stołówki  szkolnej  oraz  wszystkich pozostałych obiektów szkolnych na takich samych warunkach jak pozostali uczniowie.

  § 70

  Prawa i obowiązki uczniów klas gimnazjalnych, nagrody i kary zostały określone w § 52-57 statutu.

  § 71

  1. Nauczyciel  w  klasach  gimnazjalnych  prowadzi  pracę  dydaktyczno-wychowawczo opiekuńczą, jest odpowiedzialny za jej jakość i wyniki oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

  2. Do nauczycieli i innych pracowników szkoły pracujących z klasami gimnazjalnymi stosuje się odpowiednio zapisy § 26-31 statutu.

   

  Warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego w klasach gimnazjalnych

  § 72

  Ocenianie  wewnątrzszkolne  ma  na  celu  wartościowanie  postępów,  wskazując  uczniowi  co  osiągnął,  co  zrobił  dobrze,  nad  czym  powinien  jeszcze  popracować  i  jak  się  uczyć,  a w szczególności:

  1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

  2. udzielanie uczniowi wskazówek w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

  3. motywowanie ucznia do dalszej pracy;

  4. dostarczanie  rodzicom  i  nauczycielom  informacji  o  postępach,  trudnościach  i szczególnych uzdolnieniach ucznia;

  5. umożliwienie  nauczycielom  doskonalenia  organizacji  i  metod  pracy  dydaktyczno-wychowawczej.

  § 73

  1. Na początku każdego roku szkolnego nauczyciele informują uczniów  i rodziców klas gimnazjalnych o wymaganiach edukacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych.

  2. Na  początku  każdego  roku  szkolnego  wychowawca  informuje  uczniów  i  rodziców  o zasadach oceniania zachowania.

  3. Nauczyciel  jest  zobowiązany  na  podstawie  pisemnej  opinii  poradni  psychologiczno-pedagogicznej  lub  innej  poradni  specjalistycznej  dostosować  wymagania  edukacyjne  w stosunku do ucznia mającego trudności w nauce.

  •  74

  Ocenianie bieżące w klasach gimnazjalnych odbywa się na zasadach określonych w § 35 – 38 statutu.

  § 75

  1. Ocena  zachowania  w  klasach  gimnazjalnych  jest  ustalana  przez  wychowawcę  klasy zgodnie z zasadami określonymi w § 40-41.

  § 76

  1. W  klasach  gimnazjalnych  jest  kontynuowana  tradycja  Gimnazjum  im. Obrońców Polskości na Ziemi Ugoskiej w Ugoszczy i są obchodzone dotychczasowe stałe uroczystości.

  2. Uroczystościom przewodniczy dyrektor lub osoba przez niego wyznaczona i obowiązuje uczniów w tych dniach strój galowy, a podczas pobytu w szkole ubiór określony w § 54 statutu.

  3. Strona internetowa Gimnazjum im. Obrońców Polskości na Ziemi Ugoskiej w Ugoszczy oraz profil na portalu społecznościowym Facebook są prowadzone do czasu zakończenia działalności klas gimnazjalnych.

  •  77

  1. W klasach gimnazjalnych używa się pieczęci urzędowej zgodnie z odrębnymi przepisami.

  2. Dokumentacja klas gimnazjalnych, której rodzaj i prowadzenie określają odrębne przepisy jest  prowadzona  i  przechowywana  na  dotychczasowych  zasadach  aż  do  zakończenia kształcenia w tych klasach.

  Rozdział 12

  Przepisy końcowe

  § 78

  1. Szkoła posiada sztandar, który uczestniczy w najważniejszych uroczystościach w szkole  i poza nią, podczas reprezentowania szkoły.

  2. Poczet  sztandarowy  stanowią  uczniowie  wyróżniający  się  postawą  i  w  nauce. 

  3. Udział uczniów w poczcie jest dobrowolny.

  4. Szkoła  prowadzi  stronę  internetową  i  może  prowadzić  swój  profil  na  portalach społecznościowych.

  § 79

  1. Szkoła jest jednostką budżetową i może gromadzić dochody na wydzielonym rachunku, utworzonym decyzją organu prowadzącego.

  2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

  3. Szkoła prowadzi dokumentację swojej działalności i przechowuje ją w archiwum zgodnie z odrębnymi przepisami.

  § 80

  W celu  zwiększenia bezpieczeństwa społeczności  szkolnej oraz osób przebywających na terenie  szkoły  i  w  jej  otoczeniu  budynek  wewnątrz  oraz  na  zewnątrz  jest  objęty monitoringiem wizyjnym. Zasady jego użytkowania i udostępniania zbioru danych określają odrębne przepisy i zarządzenia wydawane na ich podstawie przez dyrektora.

  § 81

  1. Zmiany  w  statucie  uchwala  rada  pedagogiczna,  która  może  zasięgać  przed  ich uchwaleniem opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

  2. Dyrektor po wprowadzeniu zmian w statucie opracowuje jego ujednolicony tekst, który jest dostępny w bibliotece, na stronie internetowej szkoły i podmiotowej stronie BIP.

  3. W przypadku dokonania kilku zmian w statucie lub zmiany powodującej, że posługiwanie się  tekstem  statutu  może  być  istotnie  utrudnione,  dyrektor  jest  zobowiązany  do opracowania  tekstu  jednolitego  i  wydania  zarządzenia  uwzględniającego  wszystkie dokonane zmiany zawierającego w załączniku jednolity tekst statutu, który jest udostępnia się zgodnie z ust. 2.

  4. Sprawy nieuregulowane w statucie są rozstrzygane w oparciu o obowiązujące i dotyczące tych spraw odrębne przepisy prawa.

   

   

  Zatwierdzono na Radzie Pedagogicznej dnia 28 listopada 2017 r.

 • Szkoła Podstawowa w Ugoszczy

  serdecznie zaprasza

  na

   

  Kiermasz Bożonarodzeniowy

   

  dnia 6 grudnia 2017 r. o godz. 1700

  w sali widowiskowo-sportowej naszej szkoły

  Szkoła Podstawowa w Ugoszczy

  serdecznie zaprasza

  na

   

  Kiermasz Bożonarodzeniowy

   

  dnia 6 grudnia 2017 r. o godz. 1700

  w sali widowiskowo-sportowej naszej szkoły

 • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

  ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017
  23.06.2017
  I znów minął kolejny rok nauki w naszej szkole. 23 czerwca ostatni raz
  przekroczyliśmy jej próg, aby za chwilę krzyczeć radośnie: "
  Wakacje, znów są wakacje...". Tylko gimnazjaliści, jako absolwenci,
  opuścili nas. Szósta klasa od września będzie klasą siódmą, ze
  względu na wchodzące zmiany w oświacie. Były świadectwa z
  wyróżnieniem, książki, dyplomy, uśmiechy, życzenia i piękne kwiaty w
  podziękowaniu za trud nauczycieli włożony w nasze nauczanie i
  wychowanie. Hura!!! Do zobaczenia znów we wrześniu!
  Żegnaj szkoło! 

   

   

   

  ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 - Obrazek 1

   

 • Wycieczka edukacyjna do Centrum Nauki "Experyment" w Gdyni

  Wycieczka edukacyjna do Centrum Nauki "Experyment" w Gdyni
  22.06.2017

         Dzisiejszego ranka uczniowie klas I-VI oraz I i III gimnazjum przyszli do szkoły w wyjątkowo dobrych humorach. Powodem takich nastrojów była wycieczka edukacyjna do Centrum Nauki Experyment w Gdyni w ramach projektu,, Równać Szanse’’. Cztery główne wystawy Centrum to: HYDROŚWIAT, DRZEWO ŻYCIA, AKCJA: CZŁOWIEK, NIEWIDOCZNE SIŁY. Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość, w bezpiecznych warunkach przeprowadzać doświadczenia, badać zjawiska z różnych dziedzin nauki i na własną rękę przeprowadzić eksperymenty, poznając prawa zachodzące w przyrodzie.  Wizyta w Experymencie umożliwiła efektywne przyswajanie wiedzy, pomogła zrozumieć otaczające procesy, a także pobudziła ciekawość świata. W drodze powrotnej zatrzymaliśmy się w popularnej restauracji, by z nawiązką uzupełnić wydatek kaloryczny. Było wspaniale! Zobaczcie sami.

   

   

   

  Wycieczka edukacyjna do Centrum Nauki "Experyment" w Gdyni - Obrazek 1Wycieczka edukacyjna do Centrum Nauki "Experyment" w Gdyni - Obrazek 2Wycieczka edukacyjna do Centrum Nauki "Experyment" w Gdyni - Obrazek 3Wycieczka edukacyjna do Centrum Nauki "Experyment" w Gdyni - Obrazek 4Wycieczka edukacyjna do Centrum Nauki "Experyment" w Gdyni - Obrazek 5

 • WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA NOWY ROK SZKOLNY 2017/18

  WYKAZ PODRĘCZNIKÓW NA NOWY ROK SZKOLNY 2017/18

  Podręczniki oraz  materiały ćwiczeniowe dla uczniów szkoły podstawowej i klas gimnazjalnych zapewnia MEN.

   

  PODRĘCZNIKI i ĆWICZENIA na rok szkolny 2017/18        DO ZAKUPU PRZEZ RODZICÓW

  KLASA

  PRZEDMIOT

  PODR./ĆW.

  TYTUŁ

  AUTORZY

  WYDAWNICTWO

  klasa1

  język niemiecki

  podręcznik + ćwiczenia

  „Ich und du 1”

  M. Kozubska, E. Krawczyk

  PWN

  religia

  zeszyt ćwiczeń

  do zakupu w szkole we wrześniu

     

  klasa 2

  język niemiecki

  podręcznik + ćwiczenia

  „Ich und du 2”

  M. Kozubska, E. Krawczyk

  PWN

  religia

  zeszyt ćwiczeń

  „Kochamy Pana Jezusa 2”

  ks. W. Kubik

  WAM

  klasa 3

  język niemiecki

  podręcznik + ćwiczenia

  „Ich und du 3”

  M. Kozubska, E. Krawczyk

  PWN

  religia

  zeszyt ćwiczeń

  „Przyjmujemy Pana Jezusa”

  ks. T. Panuś, ks. A. Kielian

  Wyd. św. Stanisława BM

  klasa 4

  język niemiecki

  podręcznik + ćwiczenia

  „Punkt. Język niemiecki” - do zakupu

  w szkole we wrześniu

  A. Potapowicz

  WSiP

  religia

  podręcznik

  do zakupu w szkole we wrześniu

     

  klasa 5

  język niemiecki

  podręcznik + ćwiczenia

  „Ich und du 5”

  M. Kozubska, E. Krawczyk

  PWN

  religia

  podręcznik

  „Wierzymy w Pana Boga”

  ks. T. Panuś, ks. A. Kielian

  Wyd. św. Stanisława BM

  klasa 6

  język niemiecki

  podręcznik + ćwiczenia

  „Ich und du 6”

  M. Kozubska, E. Krawczyk

  PWN

  religia

  podręcznik

  „W kościele umacniamy wiarę”

  ks. T. Panuś, ks. A. Kielian

  Wyd. św. Stanisława BM

  klasa 7

  religia

  podręcznik

  do zakupu w szkole we wrześniu

     

  klasa IIG

  religia

  podręcznik

  ,,Jestem z Wami”

  Ks. W. Kubik

  WAM

  Klasa IIIG

  religia

  podręcznik

  ,,Chodźmy razem’’

  Ks. W. Kubik

  WAM

 • Moje Bezpieczne Wakacje 2017

   

  Celem ogólnopolskiej akcji Bezpieczne Wakacje jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.

  Cel zostanie osiągnięty poprzez promowanie bezpiecznych zachowań we współpracy z instytucjami realizującymi funkcje publiczne oraz za pomocą Internetu i innych mediów. Akcja adresowana jest do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz instytucji publicznych takich jak gminy, szkoły, przedszkola, ośrodki i centra kultury, sportu i rekreacji, biblioteki, ośrodki pomocy społecznej i inne.

  AKCJA TRWA OD 22 MAJA DO 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU.

 • Dzień Dziecka

  Dzień Dziecka
  01.06.2017

                 Jak tradycja naszej szkoły każe, tak Dzień Dziecka upłynął uczniom na grach i zabawach. Rywalizowały w grupach wiekowych w wyścigach „na wesoło”, przeciągały linę, grały w piłkę nożną. Przy rozpalonym ognisku wspólnie smażyliśmy kiełbaski. Ostatnią atrakcją tego dnia był mecz siatkówki: nauczyciele – uczniowie.

  Życzymy wszystkim dzieciom, tym małym i tym dużym, żeby nigdy nie zatraciły dziecka w sobie!

 • Dzień Matki i Ojca

  Dzień Matki i Ojca
  24.05.2017

  Wyprzedzając nieznacznie datę w kalendarzu, to jak najbardziej uroczyście obchodziliśmy w naszej placówce wspólny Dzień Matki i Ojca. Zaproszeni goście przybyli w sporej liczbie na pewno z racji tego, że współorganizatorami uroczystości były dzieci przedszkolne. Pięknie wystrojone wystąpiły przed rodzicami z „wiązanką” pięknych wierszy. Następnie uczniowie klas młodszych przedstawiły montaż kaszubskich tańców i zabaw podwórkowych naszych dziadków. Była scenka kabaretowa przygotowana przez gimnazjalistów oraz piosenki w ich wspólnym wykonaniu. Słodki poczęstunek poprzedziło gromkie „Sto lat” i wręczona różyczka.

 • PODZIEL SIĘ KSIĄŻKĄ

  PODZIEL SIĘ KSIĄŻKĄ

  Akcja czytelnicza ,,Podziel się książką''adresowana była do wszystkich uczniów, którzy lubią czytać i chcą dzielić się książkami z innymi. Ideą przyświecającą tej akcji była popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Regał stojący w łączniku szkoły był ogólnodostępną biblioteką tworzoną przez uczniów szkoły i otwartą dla każdego. Uczniowie dzielili się swoimi wrażeniami z lektury pisząc recenzje, które umieszczane były w specjalnie przygotowanej skrzynce pt. „Recenzje”. Akcja cieszyła się popularnością wśród małych i dużych czytelników.

   

 • DZIEŃ WIOSNY, HAPPENING „STOP PRZEMOCY i AGRESJI”

  DZIEŃ WIOSNY, HAPPENING „STOP PRZEMOCY i AGRESJI”
  21.03.2017

           W pierwszy wiosenny dzień byliśmy uczestnikami i świadkami podsumowania Szkolnego Programu Profilaktycznego pn.  ,,Stop przemocy i agresji”. Uczniowie mogli swoje poglądy na ten temat wyrazić w formie plakatu, wiersza, piosenki czy inscenizacji. Były brawa, nagrody książkowe, okolicznościowe dyplomy i drobne upominki. Naszą uroczystość zaszczycił sam Pan Wójt – Bogdan Ryś, który towarzyszył naszej Pani dyrektor – Teresie Pluto Prondzińskiej podczas wręczania nagród zwycięzcom.

           Na koniec wzięliśmy udział w barwnym przemarszu przez wieś z marzanną, połączonym z happeningiem nt. „STOP  PRZEMOCY  i  AGRESJI”.

     

 • DZIEŃ KOBIET

  DZIEŃ KOBIET
  08.03.2017

               Nasi panowie, ci duzi i mali, nie zapomnieli o swych paniach, koleżankach i siostrach. Podczas uroczystego apelu były wiersze, piosenki, żarty oraz życzenia i wiosenne kwiaty. W klasach zaś laurki, słodycze, promienne uśmiechy od swoich kolegów.

     

 • NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

  NARODOWY DZIEŃ PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

        My – uczniowie naszej szkoły, 1 marca, mogliśmy dogłębniej zapoznać się z historią Żołnierzy Wyklętych. Przez wiele lat była ona pomijana. Dopiero obecnie na ten temat jest głośno. A my – pogłębiając wiedzę historyczną wiemy już kim była: „Inka”, „Łupaszka”, kim był rotmistrz Pilecki. To święto jest formą uczczenia ich walki i ofiary, a także bólu i cierpienia, jakich doznawali przez wszystkie lata PRL.

 • PODZIEL SIĘ KSIĄŻKĄ, WEŹ, PRZECZYTAJ, ODDAJ...

  PODZIEL SIĘ KSIĄŻKĄ, WEŹ, PRZECZYTAJ, ODDAJ...

  PODZIEL SIĘ KSIĄŻKĄ!

  WEŹ, PRZECZYTAJ, ODDAJ !!!

  BIBLIOTEKA ZESPOŁU SZKÓŁ W UGOSZCZY ZAPRASZA DO UDZIAŁU
  W AKCJI CZYTELNICZEJ.
  ”MASZ KSIĄŻKI, KTÓRYCH JUŻ NIE CZYTASZ?
  PRZYNIEŚ DO BIBLIOTEKI
   I SPRAW, BY MOGLI JE PRZECZYTAĆ INNI.

  DAJ SZANSĘ, BY KSIĄŻKI ŻYŁY DALEJ”!

  A TY MOŻESZ TRAFIĆ NA ZŁOTĄ LISTĘ DARCZYŃCÓW I OTRZYMAĆ NAGRODĘ NIESPODZIANKĘ!!!

   

  Regulamin akcji dostępny w bibliotece szkolnej.

  Ogłoszenie wyników 1 czerwca 2017r.

   

  Uwaga !!!

  Jeśli spodobała Ci się książka, możesz napisać o swoich wrażeniach kilka słów, a potem wrzucić do skrzynki „ Recenzje”.


   Co miesiąc najlepsza recenzja zostanie opublikowana na stronie internetowej strony w zakładce „PODZIEL SIĘ KSIĄŻKĄ”.

  Podczas obchodów Dnia Dziecka zostanie wybrana„ recenzja roku”, a jej autor otrzyma nagrodę. 

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Ugoszczy
  Ugoszcz 46
  77-143 Studzienice
 • (+59) 8214760

Galeria zdjęć