Historia szkoły

O szkole

Historia szkoły

 

 

                    1930 – 2010             

 

 

                                                          

              

         

  PRZEDSZKOLE 
 SZKOŁA PODSTAWOWA 

 GIMNAZJUM

 im. OBROŃCÓW POLSKOŚCI

NA  ZIEMI UGOSKIEJ

 

 

 

Szkoła w Ugoszczy powstała 1 kwietnia 1930 roku. Była trzecią z kolei polską szkołą, która powstała na Ziemi Bytowskiej. Mieściła się w budynku mieszkalnym Teodora Miszewskiego.

 

 

 

 

Budynek dawnej szkoły polskiej

 

Pomimo usilnych starań hardych Kaszubów doprowadzono do upadku jedynej polskiej szkoły na Pomorzu. Przetrwała ona do 26 sierpnia 1939 roku.

Krzewicielami kultury i oświaty polskiej na terenie gminy Studzienice byli: ksiądz Robert Pluta Prądzyński, Jan Bauer, Bernard Wróbel i Jan Wróbel. Do powstania szkoły przyczynili się również Bernard Werra  i Antoni Jakubek. Obowiązki kierownika szkoły i zarazem nauczyciela pełnił Leon Wysiecki.

 

           Po zakończeniu II wojny światowej przejęto budynek szkoły niemieckiej.

 

          W tym samym roku Leon Wysiecki przeszedł na emeryturę. Jednak przez kolejne lata utrzymywał kontakt z uczniami. Zmarł 26 marca 1983r. Za swoją wieloletnią działalność i pracę pedagogiczną został uhonorowany wieloma odznaczeniami m.in. Krzyżem Komandorskim i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

 

            W 1972 r. dyrektorem został Waldemar Kapiszka w 1980r. Andrzej Fierek, następnie w 1983r.  Henryk Szymczak.

W szkole istnieje Izba Pamięci Narodowej, w której można zobaczyć gabloty z licznymi pamiątkami historycznymi, zdjęcia absolwentów, kroniki z dawnych lat jak również wspominki, które upamiętniają wydarzenia z przeszłości.

 

 

 

 

 

W kościele umieszczono tablicę pamiątkową poświęconą księdzu Robertowi Pluta Prądzyńskiemu proboszczowi parafii Ugoszcz, który był Duchowym Przywódcą Kaszubów bytowskich w walce o przyłączenie do macierzy. Był organizatorem marszu wolności ludności ugoskiej do Bytowa.

  

 

Widok szkoły powojennej w 1959r.

 

Obowiązki kierownika pełnił nadal Leon Wysiecki. Jego następcą został Hubert Kreft, a w 1953 r. Franciszek Rudnik. W 1956 r. kierownictwo objęła Kazimiera Dorosz, a po niej Zenon Marmułowski.

 

            W 1959 roku obchodzono jubileusz 30 - lecia szkoły. W związku z tą rocznicą na budynku, w którym mieściła się polska szkoła wmurowano tablicę pamiątkową z napisem:

 

 

Tu w latach 1930 - 1939 w czasie panowania niemieckiego mieściła się polska szkoła

 

Obecnie tablica umieszczona jest w Izbie Pamięci Narodowej w Zespole Szkół w Ugoszczy.

 

W 1979 roku uczczono rocznicę 50- lecia istnienia polskiego szkolnictwa na Ziemi Bytowskiej.   Z tej okazji zorganizowano uroczyste spotkanie z udziałem byłych uczniów szkoły polskiej.     
 
 

            5 października 1985 r. Rada Państwa nadała szkole Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski za zasługi  w krzewieniu polskiej oświaty i kultury.      

 

 

                                             

 

 

Krzyż Oficerski  Orderu Odrodzenia Polski nadany przez Radę Państwa w 1985 r. za zasługi
w krzewieniu polskiej oświaty i kultury.

 

         

              Aktu dekoracji i odsłonięcia tablicy dokonał Bolesław Faron

 

W 1997 roku obowiązki dyrektora szkoły przejęła Teresa Pluto Prondzińska i pełni je do dzisiaj. Dzięki przychylności władz samorządowych i staraniom obecnej pani dyrektor dokonano kapitalnego remontu i modernizacji pomieszczeń szkolnych. Szkoła może poszczycić się nową salą gimnastyczną oraz doskonale wyposażoną pracownią multimedialną i innymi salami dydaktycznymi.

 

  

Salę widowiskowo-sportową wraz z łącznikiem
 oddano do użytku w 2004r.

 

 

Widok sali gimnastycznej od strony boiska

 

 

                                                                             Sala informatyczna                                      Sala lekcyjna nr 2

 

 

 

Zajęcia sportowe

W 2007r. rozpoczęto rozbudowę nowych pomieszczeń. Przy wspólnym zaangażowaniu społeczności lokalnej z poddasza utworzono dwie sale dydaktyczne.

 

 

 

Prace remontowe

 

 

W nowych pomieszczeniach powstała pracownia multimedialna i biblioteka

 

 

 

Multimedialne  Centrum Informacyjne
 w bibliotece szkolnej

Biblioteka

 

 

Sala lekcyjna i czytelnia

 

  

ULKS „Huragan” Ugoszcz

 

Od września 2009r. przy Zespole Szkół w Ugoszczy działa Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Huragan”. Inicjatorami powstania klubu byli: Maciej Pluto Prondziński i Bartłomiej Szulfer. Głównym powodem powstania tego stowarzyszenia było ogromne zainteresowanie lokalnej młodzieży  sportem, a także zapotrzebowanie na sprzęt sportowy. Klub w swej krótkiej historii zdążył pozyskać sporo środków na zakup m.in. strojów piłkarskich. Głównym zastrzykiem finansowym była dotacja z Urzędu Gminy w Studzienicach na realizację zadań sportowych na terenie gminy.

 

 

 

Zawodnicy sekcji lekkoatletycznej

 

Zespół „ Ùpartëlcë ”

 

Utworzono w szkole dziecięcy zespół kaszubski „ÙPARTЁLCЁ”i zespół tańca nowoczesnego  „TIP-TOP” których występy uświetniają uroczystości szkolne i lokalne. Nazwa zespołu „Uparciuchy” nawiązuje do wytrwałości i dążącego do celu Kaszuby.
 

 

 

Zespół „ Ùpartëlcë ” powstał w 2000r.

 

Zespół taneczny  „Tip –Top”

 

 

Rok 2009/2010

WYBIERAMY PATRONA DLA NASZEJ SZKOŁY

W szkole  odbyły się wybory, podczas których wyłoniliśmy patrona Przedszkola, Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Ugoszczy. W tajnym głosowaniu wzięło udział 159 osób. Drogą tajnego głosowania wyłoniono większością głosów (98) patrona  zbiorowego  „Obrońców Polskości na Ziemi Ugoskiej”.        Do nich zaliczamy: ks. Roberta Pluta Prądzyńskiego, Jana Bauera, Bernarda Wróbla, Leona Wysieckiego oraz rodziców patriotów posyłających swoje dzieci do polskiej szkoły .  
 

Po głosowaniu pani dyrektor Teresa Pluto Prondzińska wystąpiła do Rady Gminy z wnioskiem o nadanie  placówce imienia wybranego patrona. Wniosek został pozytywnie zaopiniowany przez  Radę Gminy w dniu 22 kwietnia 2010 r. Uroczystość nadania imienia odbyła się 24 czerwca 2010 r.
 i była  połączona z jubileuszem 80 – lecia powstania polskiej szkoły oraz z przekazaniem sztandaru.

 

 

OBROŃCY POLSKOŚCI NA ZIEMI UGOSKIEJ

 

Ksiądz Robert Pluta Prądzyński

 

Był  jednym z najwybitniejszych działaczy społeczno - narodowych i polonijnych na Ziemi Bytowskiej. Od początku swej działalności kapłańskiej należał do stowarzyszeń, które szerzyły oświatę wśród ludu poprzez popularyzację książek i czasopism polskich. Wyróżniał się swoją postawą jako przywódca duchowy Polaków, rozbudzając aktywność narodową wśród ludności kaszubskiej

            Był jedynym księdzem na Kaszubach bytowskich, który mimo naporu germanizacji utrwalił polskość i kulturę kaszubską w parafii ugoskiej. Czuwał nad umacnianiem i pogłębianiem znajomości języka ojczystego poprzez prowadzenie nabożeństw i lekcji religii w języku polskim. Dążąc do utrzymania polskiego  stanu posiadania, powołał w Ugoszczy Koło Związku Polaków.
 

  

 

Jan Bauer

 

            Mimo że pochodził z Warmii stał się krzewicielem polskiej kultury i polskiego szkolnictwa na Kaszubach. Jako kierownik Bytowskiego Towarzystwa Szkolnego odwiedzał osobiście prawie każdą polska rodzinę, przekonywał o obowiązku posyłania dzieci do polskich szkół, nawoływał do posługiwania się polską mową. Istotną zasługą działalności Bauera było ożywienie ruchu kulturalnego wśród młodzieży polskiej.

Był niepospolitym  mówcą, odznaczającym się szeroka wiedzą, bezpośredniością i błyskotliwością. Cechowała go prostolinijność w działaniu i bezkompromisowość w postępowaniu. Te cechy spowodowały, że zdobył zaufanie wśród bytowskich Kaszubów.

 

 

 

Leon Wysiecki

 

Był kierownikiem polskiej szkoły mniejszościowej w Ugoszczy. Leon Wysiecki aktywnie współpracował ze znanymi działaczami bytowskiej polonii, takimi jak: Janem Bauerem, Janem Styp- Rekowskim i Bernardem Werrą.

            W swej pracy pedagogicznej wyróżniał się sumiennością i obowiązkowością. Wrodzony takt i rozwaga, powstrzymująca go przed zbytnim zaangażowaniem się w życie społeczne i polityczne ludności kaszubskiej, powodowały, że Wysiecki nie dał władzom niemieckim pretekstu do zamknięcia szkoły i odebrania mu prawa nauczania. Polska szkoła w Ugoszczy miała szczególny obowiązek trwania i żywej działalności.

 

 

Bernard Wróbel

 

Był organistą, należał  do aktywnych działaczy polonijnych  w Ugoszczy  Wśród ludzi budził szacunek swoją uczciwością oraz uporem w dążeniu do celu. Mówiono o nim także, że był jedynym w parafii, kto z tak wielkim sercem potrafił zaśpiewać kolędy i pieśni patriotyczne. Był człowiekiem bezwzględnie przekonanym o słuszności swojego, propolskiego postępowania.

            Mimo prześladowań nie zrezygnował z własnych poglądów. Dla walki o polskość narażał własne życie i rodzinę, skazując ją na niepowodzenia.

            Niewiele dziś po nim zostało. Niepodpisana  fotografia w Muzeum w Płotowie, kilka wycinków z gazet. Zapomniano nie tylko o nim.  Jego los podzieliło wielu działaczy, dla których walka z germanizacją była równoznaczna z miłością do kaszubskiej ziemi.

 

Opis Sztandaru

W związku z 80 rocznicą Szkoły oraz nadaniem imienia zostanie również przekazany społeczności szkolnej sztandar którego projekt widzimy poniżej.

 

Projekt Sztandaru

 

 

Sztandar szkoły ma kształt kwadratu. Rewers jest biało-czerwony. Na środku czerwonego krzyża, na białym tle umieszczone jest godło państwowe: srebrny orzeł z głową ozdobioną złotą koroną zwróconą w prawo. Dziób i szpony również mają złotą barwę. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Utwierdza o tym otaczający napis, wyszyty srebrnymi literami: Bóg, Honor, Nauka, Ojczyzna.

Awers jest w kolorze niebieskim, jak kaszubskie jeziora. W środkowej, centralnej części znajduje się napis informujący o imieniu szkoły oraz srebrny haft kaszubski. Znak Rodła – symbol polskości otoczony jest nazwami placówek otrzymujących imię Obrońców Polskości na Ziemi Ugoskiej.

Sztandar ma wymiary 100 cm na 100 cm i wykończony jest srebrnymi frędzlami. Drzewiec o wysokości 2 metrów zakończony jest głowicą na której znajduje się szkolny orzeł srebrny. Na drzewcu umieszczone są pamiątkowe gwoździe ofiarodawców.

Wygląd sztandaru nawiązuje do zwyczajów i tradycji kaszubskiej. Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem Małej Ojczyzny jaką jest szkoła, historia, lokalne tradycje i najbliższe otoczenie. Pamiętając o jego wymowie, należy okazywać mu cześć.

Sztandar wykonała Pani Renata Delewaux z Rekowa. Wszystkie hafty, zdobienia wykonano ręcznie.

 

 

Rewers sztandaru

 

Awers sztandaru

 

 

 

SPONSORZY

Szkoła sponsorowana jest przez licznych przyjaciół szkoły między innymi firmy:

- Orlen Gaz z Płocka

- „Prefabet-Osława Dąbrowa” S.A. z Osławy Dąbrowy

 

- Lasy Państwowe Nadleśnictwa Bytów

 

- „KaTech” z Ugoszczy – Kazimierz Żywicki   

 

- Bodzio Trans – Bogdan Itrich Bytów


- „Konsmet” z Tuchomia – Marek Bela i Janusz Sternal 

 

- Instalatorstwo Elektryczne – Marian Szczodry

- Zakład Budownictwa Ogólnego - Michał Fijałkowski

- Usługi Kominiarskie - Jan Gański

- Roboty Ziemne – Edward Ringwelski

- Zakład Optyki Okularowej GRAND OPTICA- Joanna Klimowicz - Szymczak i Piotr Szymczak

- Firma Handlowo-Usługowa państwa Rudnik z Ugoszczy

- lokalni handlowcy:

                              państwo Wrobel

                              państwo Sławscy

- lokalni ogrodnicy:

                             państwo  K. Z. Szymlek

                             pan  Bogdan Napierała

 

 

 

Bardzo dobrze układa się współpraca z Radą Rodziców, wspólnie pozyskiwane są środki finansowe z imprez dochodowych, które są przeznaczone na cele szkolne, rodzice biorą udział w pracach społecznych na rzecz szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

  • Szkoła Podstawowa w Ugoszczy
    Ugoszcz 46
    77-143 Studzienice
  • (+59) 8214760

Galeria zdjęć